Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju AOS i LSZ

03.06.2011

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 3 czerwca 2011 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w rodzajach świadczeń:

  • leczenie szpitalne (programy terapeutyczne),
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

W treści pisma zawarty jest kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS.

Propozycje planów rzeczowo-finansowych stanowiące załącznik do pisma są określone na okres od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 6 czerwca 2011 r. istnieje możliwość osobistego odbioru duplikatu wysłanego pisma. Duplikaty wydawane będą w lokalu ŁOW NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 w Łodzi (pokoje 204 i 205) oraz Delegaturach ŁOW NFZ.

 

Link do aplikacji internetowej wraz ze szczegółową instrukcją użytkowania dostępny jest po uprzednim zalogowaniu z poziomu Serwisu MUS pod adresem: Propozycje finansowe na rok 2011.

 
Plany rzeczowo – finansowe przygotowane w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205, 204 bądź do właściwych terytorialnie delegatur:

  • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a
  • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 293
  • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3

do dnia:

  • leczenie szpitalne (programy terapeutyczne) - 10 czerwca 2011 r.
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna - 14 czerwca 2011 r.

W sytuacji, gdy Świadczeniodawca nie akceptuje ani propozycji ŁOW NFZ, ani nie przedstawia własnej propozycji planu rzeczowo – finansowego przygotowanej  w oparciu o instrukcję zamieszczoną w Serwisie MUS, w ramach zaproponowanej przez Oddział kwoty zobowiązania  -  winien w ww. terminie przedstawić stanowisko co do złożonej przez Oddział propozycji i przesłać faksem pod numer:

  • Oddział w Łodzi – 42 275 49  05,

a następnie oryginały dokumentów przesłać na adres Funduszu lub dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205, 204, bądź do właściwych terytorialnie delegatur w/w terminach.