Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiany wprowadzone w ustawie o VAT

07.02.2011

Łódzki OW NFZ ponownie informuje, że:

 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476),  z dniem 31 grudnia 2010 r. wygasła moc obowiązywania załącznika nr 4 do ustawy o VAT, zawierającego wykaz usług zwolnionych od podatku VAT. Ustawowe zwolnienia na mocy wyżej wymienionej ustawy od dnia 1 stycznia 2011 r. w całości zostały zawarte w art. 43 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).
 2. Faktury wystawiane przez Świadczeniodawców za świadczenia wykonane od 1 stycznia 2011 roku powinny   bezwzględnie zawierać wskazanie podstawy prawnej dla ich zwolnienia, a nie symbol PKWiU (PKWiU 86) , który stanowi jedynie element dodatkowy i może zostać zawarty w treści faktury fakultatywnie

  w tym: 
 • Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT – dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej;
 • Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT – dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia świadczonych przez:
  a. lekarzy i lekarzy dentystów,
  b. pielęgniarki i położne,
  c. osoby wykonujące inne zawody medyczne, o których mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2),
  d. psychologów;
 • Usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 20 ustawy o VAT – dla usług transportu sanitarnego;
 • Usługi zwolnione na podstawie § 13 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług - dla usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostaw towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych przez uczelnie medyczne.

Wobec powyższego PONOWNIE PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI DOKONANIA STOSOWNYCH ZMIAN w systemach informatycznych (rozliczeniowych) w celu właściwego opisywania faktur.

Dopuszcza się możliwość zastosowania skrótu np. usł. zw.- art. 43 ust 1 pkt 18 ustawy o VAT.