Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – złożenie dokumentacji aktualizacyjnej do umów na 2011 rok

15.12.2010

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej Oddziału Funduszu w „Portalu ŁOW NFZ” zostały ponownie opublikowane definicje postępowań na potrzeby aneksowania umów, w związku z czym można przystąpić do przygotowywania formularza aktualizacyjnego potencjał wykonawczy. Ustalony wcześniej termin składania dokumentacji aktualizacyjnej zostaje przesunięty do dnia 22 grudnia 2010 roku.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w oparciu definicję postępowania właściwą dla danego rejonu operacyjnego.

Przy sporządzeniu aktualizacyjnego formularza ofertowego należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

 • aktualizacji potencjału wykonawczego obejmującego: strukturę organizacyjną jednostki, dane o ambulansach i ich wyposażenie wykazane jako cechy ambulansu oraz personel zespołów RTM musi być zgodny ze stanem na dzień 01.01.2011 r.
 • wygenerowany profil potencjału świadczeniodawcy musi zawierać wszystkie niezbędne dane wynikające z zaimportowanych definicji postępowań
 • sprawdzić aktualność wersji aplikacji do przygotowania oferty.
 • aktualizacyjny formularz ofertowy, dotyczy tylko jednego rejonu operacyjnego z uwzględnieniem wszystkich typów i liczby zespołów ratownictwa medycznego wynikających z wojewódzkiego planu działania.
 • personel medyczny wykazany do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rejonie operacyjnym, którego dotyczy oferta, musi spełniać wymaganą tygodniową liczbie godzin dla każdej grupy zawodowej liczonej łącznie dla wszystkich zespołów RTM w rejonie.
 • udział procentowy liczby godzin lekarza ze specjalnością ratownictwa medycznego lub lekarza który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie ratownictwa medycznego musi być co najmniej taki, jak był wykazany w konkursie ofert.
 • odpowiedzi na pytania ankietowe, zwłaszcza w przypadku pytań rankingujących nie mogą odbiegać od tych udzielonych w ubiegłorocznej ofercie konkursowej, jeżeli świadczeniodawca złożyło oświadczenie spełnienia warunków przez cały okres obowiązywania umowy.
 • elektroniczną wersję formularza ofertowego należy nagrać na nośniku elektronicznym z opisem zwierającym: numer postępowania, nr rejonu operacyjnego, nazwę i adres świadczeniodawcy oraz dopisek: „Formularz aktualizacyjny na 2011 rok”.
 • wersja elektroniczna formularza musi być zgodna z jego wydrukiem. Na ostatniej stronie formularza należy zamieścić pieczątkę jednostki organizacyjnej oraz podpis pieczątkę imienną osoby upoważnionej do reprezentowania świadczeniodawcy. Każda strona formularza musi być ponumerowana i parafowana także osobę podpisującą formularz, zgodnie ze wzorem podpisów.
 • Wydruk formularza wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym elektroniczną wersję formularza, a także inne wymagane dokumenty należy przekazać do oddziału Funduszu w zaklejonej kopercie opieczętowanej pieczątką jednostki organizacyjnej, i z dopiskiem:

Dodatkowo, do koperty zawierającej wydruk aktualizacyjnego formularza ofertowego należy obowiązkowo dołączyć następujące dokumenty:

 • Kopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu umowy na okres jej obowiązywania lub lub umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także oświadczenie, stwierdzające, że umowa ubezpieczenia, o której mowa, zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy.
 • Kserokopię (potwierdzone za zgodność z oryginałem) decyzji wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, albo wypis z takiego rejestru (w części dotyczącej przedmiotu aneksowania umowy)
 • Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dokumentów rejestracyjnych ambulansu przedstawionego w aktualizacyjnym formularzu ofertowym.

 W przypadku, gdy świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy do dokumentacji aktualizacyjnej dołączyć stosowne pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia oferty aktualizacyjnej na rok 2011, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania Świadczeniodawcy wynika z dokumentów formalno-prawnych.

 

Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w budynku przy ul. Kopcińskiego 56 (II piętro, pokój 205) w terminie do 22 grudnia 2010 r. do godz. 16:00