Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Polisy od odpowiedzialności cywilnej

03 grudzień 2010

Zgodnie z art. 136 b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r., stanowiącym o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nałożonym na świadczeniodawcę, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o dostarczenie aktualnej polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 Niedostarczenie wyżej wymienionego dokumentu skutkować będzie brakiem możliwości wygenerowania aneksu na 2011 r. Prosimy zatem o złożenie polisy w siedzibie Oddziału lub przesłanie pocztą na adres:

Łódzki OW NFZ
Dział Obsługi Umów
ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź