Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczący warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza

11 październik 2010

 

 W związku z licznymi pytaniami i problemami świadczeniodawców dotyczącymi wprowadzenia Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, Prezes  Narodowego Funduszu Zdrowia przesłał w dniu 7 października 2010 r. po spotkaniu przedstawicieli Oddziałów Wojewódzkich NFZ w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 6 października 2010 r. poniższe wyjaśnienia:


Wobec podpisania w dniu 6 października br. Przez Ministra Zdrowia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, zgodnie z którym nowe regulacje będą miały zastosowanie do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia  1 stycznia 2011 r. informuje się świadczeniodawców, że zgodnie z przepisem § 9a. zmieniającym ww. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 z póź. zm.), umowy ze świadczeniodawcami, którzy nie wyrażą woli podpisania aneksów wprowadzających jednorodne grupy pacjentów w rehabilitacji leczniczej, do dnia 31 grudnia 2010 r. powinny być rozliczane na zasadach stosowanych przed wejściem w życie zarządzenia nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ.

Jednocześnie informuje się świadczeniodawców, że zachowany jest okres przejściowy (dostosowawczy) do końca 2010 r. dla podmiotów realizujących świadczenia w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w zakresach rehabilitacja neurologiczna oraz rehabilitacja kardiologiczna w warunkach stacjonarnych w oparciu o komórkę organizacyjną 4300 – oddział rehabilitacji.

Odnośnie interpretacji opisu warunku wymaganego w części 5.4, poz. 5.4.1, kol. 3 pkt 1 załącznika nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza, w którym mowa w brzmieniu:

„1) lekarz specjalista rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej – równoważnik 1 etatu. Dla oddziałów powyżej 25 łóżek zatrudnienie proporcjonalne do liczby łóżek, oraz;”,
oznacza on, że dla oddziału 25 łóżkowego i mniejszego wymagany jest 1 etat. Natomiast dla oddziałów powyżej 25 łóżek zatrudnienie jest proporcjonalne do liczby łóżek.

Ponadto lekarze wymienieni w części 5.4, poz. 5.4.1, kol. 3 pkt 2,3,4,5,6 – wymagane zatrudnienie jest proporcjonalne do liczby łóżek w oddziale (równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 25 łóżek). Podsumowując dla oddziału 25 łóżkowego wymagany minimalny czas pracy lekarzy to 2 etaty.
Analogiczną interpretację należy zastosować w rehabilitacji kardiologicznej warunkach stacjonarnych, o której mowa w części 5.13, poz. 5.13.1 (personel wymagany) dotyczący wymiaru czasu pracy lekarza.

Odnosząc się do hospitalizacji rehabilitacyjnej tzw. „przejściowej”, która rozpoczęła się przykładowo w dniu 10 września a zakończyła w dniu 20 października, według ustaleń Centrali NFZ będzie rozliczana w dwóch pozycjach w następujący sposób:

  1. okres od 10 do 30 września będzie rozliczony dotychczasowymi produktami rozliczeniowymi, zgodnie z zarządzeniem Nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza z późn. zm.
  2. okres od 1 do 20 października będzie rozliczony „nowymi" produktami rozliczeniowymi (grupami), natomiast procedury ICD-9 i rozpoznania ICD-10 przekazane w ramach całej  hospitalizacji (także przed dniem 1 października) mogą brać udział w wyznaczeniu grupy JGP.

Ocena ciężkości stanu klinicznego pacjenta w oparciu o odpowiednie skale, o których mowa w załączniku nr 5 do Zarządzenia Nr 53/2010/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza ma dotyczyć stanu pacjenta na dzień 1 października 2010 r.
W przypadku niezakwalifikowania do żadnej z grupy JGP, pacjentów przyjętych przed dniem 1 października, mając na względzie ich dobro, należy w rozliczeniu świadczeń wskazać grupę RNP01.