Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów wieloletnich ZPO na 2011 r.

28 wrzesień 2010

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania wniosków aktualizacyjnych niezbędnych do aneksowania umów na następny okres rozliczeniowy w 2011 roku.

W dniu dzisiejszym rozpoczyna się proces aneksowania wieloletnich umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2011 w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

Aneksowanie odbywać się będzie przy wykorzystaniu ofertowania za pomocą aplikacji ofertowej w celu stworzenia formularza aktualizacyjnego (w sposób analogiczny do zeszłorocznego postępowania). Od dnia 28.09.2010 r. w przeglądarce postępowań konkursowych na Portalu Świadczeniodawcy dostępne będą zapytania ofertowe  w podziale na poszczególne zakresy świadczeń.
Po pobraniu zapytania ofertowego, profilu potencjału oraz zestawu produktów handlowych, będą mogli Państwo przygotowywać w programie ofertowym formularz aktualizacyjny.

W celu pobrania zapytania ofertowego logujemy się do Portalu Świadczeniodawcy (https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WS/) i w sekcji Zaopatrzenie Ortopedyczne wybieramy opcję „Pokaż więcej…”, co powoduje wyświetlenie pełnej zawartości sekcji. Następnie wybieramy opcję „Informator o postępowaniach na rok 2011” i pobieramy odpowiednie zapytanie ofertowe.

Formularze ofertowe muszą być przygotowane oddzielnie dla każdego zakresu świadczeń  (dotyczy to również złożenia w oddzielnych kopertach).  Dane zawarte w formularzach przedstawiać mają stan Państwa potencjału na dzień 01.01.2011 r. Dane te stanowić będą podstawę do przygotowania załączników do umowy na rok 2011.

Formularze aktualizacyjne w formie papierowej i elektronicznej należy składać w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ (w Łodzi na ul. Żeligowskiego 32/34, pok. 111 (sekretariat) do dnia 18.10.2010 r. Formularze należy przekazać do ŁOW NFZ w zaklejonych kopertach opatrzonych oznaczeniem wniosku wydrukowanym za pomocą programu ofertowego. Dodatkowo należy odręcznie nanieść na oznaczenie wniosku kod świadczeniodawcy. Dane zawarte w jednym formularzu aktualizacyjnym mogą obejmować tylko jedną umowę.

Niezłożenie wniosku aktualizacyjnego w terminie wskazanym powyżej, skutkować będzie brakiem możliwości aneksowania umowy o kolejne okresy rozliczeniowe, a tym samym brakiem możliwości rozliczenia umowy od 01.01.2011 r.

 

Informacje telefoniczne:

42 / 27-54-029

42 / 27-54-166

42 / 27-54-173