Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana sposobu aneksowania zmian potencjału w części zakresów skojarzonych

01.04.2010

W celu zmniejszenia pracochłonności świadczeniodawców, związanej z aktualizacją potencjału wskazanego do realizacji umowy Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził następujące zmiany:

  • Dla wybranych punktów umowy (dotyczących skojarzonych zakresów świadczeń) potencjał nie będzie wskazywany i aktualizowany oddzielnie
  • Dla tych punktów umowy przyjmuje się zasadę, że potencjał w tych punktach zawsze będzie taki sam jak dla punktu umowy w podstawowym zakresie świadczeń

Oznacza to, że zgłaszając zmianę w punkcie umowy związanym z zakresem podstawowym, automatycznie wprowadzane są zmiany również w punktach umowy dla zakresów skojarzonych, dotyczących tego samego miejsca realizacji świadczeń.
 

Dla których punktów umowy nie jest wymagane odrębne zgłaszanie zmian potencjału?
Brak konieczności odrębnej ewidencji/aktualizacji potencjału w umowie dotyczy niektórych skojarzonych zakresów świadczeń, dla których jest to merytorycznie uzasadnione (właściwą listę tych zakresów świadczeń określa Centrala NFZ). Przez skojarzony zakres świadczeń należy rozumieć zakres, który nie był odrębnym przedmiotem postępowania (konkursu ofert, rokowań), ale został dodany do umowy automatycznie, na podstawie obowiązku wynikającego z uregulowań prawnych. Przykładem skojarzonych zakresów świadczeń są świadczenia realizowane dla pacjentów z krajów Unii Europejskiej.
 
W jaki sposób widoczna jest wprowadzona zmiana?
W portalu, w funkcji umożliwiającej zgłaszanie zmian potencjału w umowie widoczna jest lista punktów umowy (umów).
Punkty umowy, dla których możliwe jest zgłaszanie zmian potencjału będą wyświetlane i obsługiwane bez zmian.
Dla punktów umowy, dla których potencjał nie będzie odrębnie aktualizowany, zamiast funkcji „Personel”, „Sprzęt” i „Harmonogram” pozwalających na zgłoszenie odpowiednich zmian, będzie dostępna tylko funkcja „Szczegóły”. Po wybraniu tej funkcji zostanie wybrany właściwy punkt umowy dla zakresu podstawowego. W tym punkcie umowy będzie możliwe odczytanie szczegółów już zgłoszonych zmian i dopisanie kolejnych zmian.
 
Jaki jest wpływ wprowadzanej zmiany na umowę i informacje zawarte w umowie?
Wprowadzana zmiana nie ma wpływu na budowę umowy – na liczbę punktów umowy ani zakres pamiętanych informacji. W załączniku do umowy nadal będzie występowała taka sama lista punktów umowy. Zmienił sie tylko sposób zgłaszania zmian w potencjale.