Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: POZ na 2010 r. na terenie woj. łódzkiego.

30 grudzień 2009
Komunikat skierowany jest do Świadczeniodawców posiadających umowy których okres obowiązywania określono na dzień 31 grudnia 2009 r. (umowy na świadczenia pielęgniarki poz – finansowane metodą zadaniową).

W związku z Zarządzeniem 91/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 grudnia 2009 r. Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia proponuje, Świadczeniodawcom posiadającym umowy, których okres obowiązywania kończy się z dniem 31 grudnia 2009 r. przedłużenie okresu obowiązywania tych umów do dnia 28 lutego 2010 r.

Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla Świadczeniodawców posiadających powyższe umowy. może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej . W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów 05-10-000164/POZ/0111/6.
Wnioski aktualizacyjne mogą składać świadczeniodawcy, z którymi Łódzki OW NFZ zawarł umowy do dnia 31 grudnia 2009 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń pielęgniarki poz- zadaniowa metoda finansowania, spełniający wymagania określone w Zarządzeniu Nr 91/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009 r., nr 139,poz.1139) z późn. zm.
Dokumentacją niezbędną do aneksowania umów na 2010 rok jest :
- prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej.
- załącznik nr 8 do ww. zarządzenia (oświadczenie o scedowaniu prawa do objęcia nocną i świąteczną opieką lekarską i pielęgniarską oraz realizacji świadczeń transportu sanitarnego w poz).
- załącznik nr 13 do ww. zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.
- załącznik nr 16 do ww. zarządzenia nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r.
- kserokopia polisy OC.
- oświadczenie Świadczeniodawcy o wyrażeniu zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy do dnia 28 lutego 2010 r.
Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy należy:
• pobrać plik zawierający definicje postępowania (w sprawie świadczeń pielęgniarki poz – zadaniowa metoda finansowania) z Portalu Świadczeniodawcy. W okienku Podstawowa Opieka Zdrowotna wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2010 r.,
• pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy,

Powyższe pliki będą niezbędne do sporządzenia przez Państwa wniosku o aneksowanie umowy w programie ofertowym.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania przez Państwa zmian formalno prawnych, w zawartych umowach – umowy te nie mogą zostać przedłużone.

Przygotowane wnioski (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) wraz z załącznikami należy przesłać lub dostarczyć do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:
• Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a, (44 647 39 90);
• Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, (46 834 15 92);
• Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3, (43 822 15 85);
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2010 r.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ
42 275 41 67