Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – rozliczenie świadczeń za miesiąc grudzień 2009 r.

03.12.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 81 poz. 484)  w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.

W związku z tym faktury za miesiąc grudzień wraz z raportem statystycznym  należy złożyć najpóźniej do 18 grudnia 2009 r.

Natomiast sprawozdanie z wykonanych w grudniu świadczeń w formie elektronicznej należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2010 r., co wynika § 23 ust. 3 ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.