Skip to main content

Wzrost wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

28.07.2016

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie § 4. 1. rozporządzenia[1] świadczeniodawca posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (z wyłączeniem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna) przekaże w terminie do dnia 14 sierpnia 2016 r. informacje o liczbie pielęgniarek i położnych wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy[2] i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia.

Powyższe informacje świadczeniodawcy sporządzą według stanu na dzień 1 sierpnia 2016r.

Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane aneksy do umów zapewniające średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej o 800zł. Naliczona kwota obowiązywać będzie w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie przypominamy że nieprzekazanie przez świadczeniodawcę informacji, o której wyżej mowa, skutkuje nałożeniem kary umownej w wysokości do 2% kwoty zobowiązania wynikającego z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

O terminie uruchomienia dedykowanego narzędzia w Portalu Świadczeniodawcy do przekazywania informacji o liczbie etatów pielęgniarek i położnych poinformujemy osobnym komunikatem.

Kontakt: 42 275 41 54, 42 275 48 81, 42 275 48 84


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2015.1628)

[2] Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej