Skip to main content

Dla personelu medycznego

Uprawnienia do recept

10 czerwiec 2020

Uprawnienia do recept papierowych

 

O uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych oraz o nadanie numerów recept ubiegają się indywidualnie osoby uprawnione [1], w tym zamierzające wystawiać recepty, a wykonujące zawód na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, czyli:

 • osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept refundowanych dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (pro auctore lub pro familiae),
 • osoby posiadające prawo wykonywania zawodu, które nie zaprzestały jego wykonywania i zamierzają korzystać z prawa do wystawiania recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (pro auctore lub pro familiae),
 • osoby wykonujące zawód lekarza/lekarza dentysty/ felczera/ pielęgniarki/położnej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • prowadzą działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem działalności leczniczej.

 

Uprawnienie do pobierania numerów recept przyznaje dyrektor oddziału NFZ właściwy ze względu na adres wnioskodawcy:

 • adres miejsca udzielania świadczeń, albo
 • adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
 • adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (pro auctore lub pro familiae).

 

Szczegółowe zasady uzyskiwania uprawnień do pobierania numerów recept papierowych oraz nadawania numerów recept określa zarządzenie Nr 159/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty.

 

Osoby uprawnione mogą składać wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych wraz z wymaganymi dokumentami oraz dokonać potwierdzenia tożsamości w:

 • siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia: ul. Targowa 35 - Sala Obsługi Klienta oraz
 • Delegaturach ŁOW NFZ:

 • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
 • Delegatura w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3,
 • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

Wnioski w formie elektronicznej przekazuje się za pośrednictwem Portalu Personelu NFZ.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

  

[1] Osoba uprawniona – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą o refundacji oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, z wyłączeniem:

 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • felczera ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego,

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

 Uzyskanie uprawnienia do recept papierowych

 

O uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept papierowych oraz o nadanie numerów recept ubiegają się indywidualnie:

 1. Osoby uprawnione [1], czyli osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego są uprawnione do wystawiania recept, w tym farmaceuci,
 2. osoby uprawnione zamierzające wystawiać recepty, wykonujące zawód na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

    

Osobom uprawnionym numery recept przydzielane są do miejsc udzielania świadczeń, podawanych we wnioskach.

  

Uprawnienie do pobierania numerów recept przyznaje dyrektor oddziału NFZ właściwy ze względu na adres wnioskodawcy:

 • adres miejsca udzielania świadczeń, albo
 • adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania,
  albo
 • adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (pro auctore lub pro familiae).

 

W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona składa we właściwym oddziale NFZ wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept [2] 

 

Uzupełnienie danych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinno następować poprzez wybór danych podpowiadanych przez słownik

 

Wnioskodawca, który nie posiadał wcześniej dostępu do Portalu NFZ, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, obowiązany jest również do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ:

 • jako cel przekazania wniosku należy wskazać opcję: „Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept”),
 • przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ Wnioskodawca składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem [3] oraz akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień;
 • brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wypełnienie wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz jego rejestrację w systemie;

 

W uzasadnionych przypadkach Wnioskodawca, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, może skorzystać w siedzibie oddziału NFZ z wydzielonego do tego celu stanowiska komputerowego.

 

Wnioskodawca, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do:

 1. weryfikacji i aktualizacji wymaganych danych w Portalu NFZ [2]
 2. przekazania danych (w formie elektronicznej), z wykorzystaniem Portalu NFZ [2];
 3. wypełnienia i podpisania wniosku;
 4. przekazania do oddziału NFZ kompletnego wniosku.

 

Wniosek powinien:

 1. być opatrzony podpisem;
 2. zawierać wszystkie wymagane dane [2]
 3. zawierać kopię dokumentów:
 1. potwierdzających prawo do wykonywania zawodu,
 2. potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji,
 3. w przypadku pielęgniarek lub położnych:
  - potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych,
  - zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

(Kopie dokumentów , o których mowa w pkt 3 a, b, c nie muszą być ponownie przekazywane do oddziału NFZ w przypadku jeżeli Wnioskodawca dostarczył je przy uzyskiwaniu dostępu do Portalu NFZ)

 

Wniosek winien być zgodny z jego postacią elektroniczną - w przypadku składania wniosku w formie papierowej.

 

Osoby uprawnione do wystawiania recept, które po raz pierwszy zwracają się o nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept i nie posiadają konta w Portalu Personelu NFZ prosimy o potwierdzenie tożsamości w ramach jednorazowej wizyty w łódzkim oddziale NFZ w chwili składania wniosków.

  

Dopuszcza się uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wyłącznie na podstawie wniosku podpisanego przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonego wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

W takim przypadku Wnioskodawca jest zwolniony:

 • ze złożenia wniosku o uprawnienia do pobierania numerów recept w formie papierowej oraz
 • z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału,
 • pod warunkiem przekazania w załącznikach do wniosków elektronicznych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.

   

Złożone do oddziału NFZ wnioski podlegają ocenie pod względem formalno - prawnym.

 • Oddział NFZ może wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu, w przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do zgodności z oryginałem, a oddział NFZ nie może jej zweryfikować w inny sposób.
 • Poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept.
 • W przypadku niespełnienia przez Wnioskodawcę warunków zarządzenia dyrektor oddziału NFZ odmawia Wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, o czym powiadamia Wnioskodawcę w formie pisemnej.

 

Osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, po uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept występuje o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych - w przypadku nieposiadania tego upoważnienia.

  

 [1] Osoba uprawniona – w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą o refundacji oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, z wyłączeniem:

 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • felczera ubezpieczenia zdrowotnego,
 • pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego,

o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

 [2] zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 159/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 2 grudnia 2022r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recept.

 

[3] Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych określony w Załączniku Nr 4 do zarządzenia Nr 57/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r., zmieniającego zarządzenie Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia – zwany dalej „Regulaminem”;

 

Dokumenty powiązane:

  

Aktualizacja danych przez osoby uprawnione

 

Osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 

Aktualizacja danych osoby uprawnionej do pobierania numerów recept, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, odbywa się za pośrednictwem Portalu NFZ , zgodnie z Regulaminem korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych.
W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93.

 

Dokumenty powiązane:

 

Stan na dzień: 1 stycznia 2023 r.

 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami