Drukuj

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: „zapewnienie dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczydot. udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017.1579), na „Świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo rekreacyjnych dla pracowników Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”.


Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

1. Kryteria oceny:
 Cena – 40 %,Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Łodzi – 30%,Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa łódzkiego, poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi – 20%,Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski – 10%.
2. Wykaz złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

Kryteria oceny ofert

Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Łodzi

Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa łódzkiego, poza granicami administracyjnymi miasta Łodzi

Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski

1.

Benefit Systems S.A.

Plac Europejski 2

00-844 Warszawa

111 960,00

119

115

3840

 

3. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, uzyskała maksymalną liczbę punktów – 100 pkt w przyjętych kryteriach oceny ofert.