OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579) przetarg nieograniczony na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia" nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/5/2017.

 

Dyrektor ŁOW NFZ

Artur Olsiński

Łódź, dn. 4 grudnia 2017 r.

 

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT

 

Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przekazuje informację z otwarcia ofert.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 220 500,00 PLN brutto.

2. Wykaz złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto (PLN)

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

 

 

 

 

1 584 441,35

 

 3. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności zostały określone w Ogłoszeniu.

  

 

INFORMACJA O WYBORZE

 

Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez nw. Wykonawcę:

Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert, oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).


Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w ramach kryterium:

Łączna ilość punktów:

cena

zatrudnienie

1.

Poczta Polska S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

00-940 Warszawa

80,00 pkt

20,00 pkt

100