Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1579) przetarg nieograniczony na "Ochronę Osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia" nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/3/2017.

Dyrektor ŁOW NFZ

Artur Olsiński