Drukuj

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (ŁOW NFZ) z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 ogłasza nieograniczony przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż następujących składników majątkowych:

L.p.SymbolNazwa składnika majątkowegoCena wywoławcza za sztukęOpis
1 E-5-2937/08 monitor LCD 19" WIDE NEC 50,00 19"
2 E-5-2993/08 monitor SAMSUNG LCD 50,00 19"
3 E-5-2994/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
4 E-5-2995/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
5 E-5-3003/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
6 E-5-3004/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
7 E-5-3006/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
8 E-5-3008/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
9 E-5-3009/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
10 E-5-3012/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
11 E-5-3013/08 monitor SAMSUNG LCD SM 943N 50,00 19"
12 E-5-3016/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
13 E-5-3019/08 monitor SAMSUNG LCD SM943N 50,00 19"
14 S-5-0113/4/99/2 monitor 30,00 17"
15 S-5-0332/4/07/2 monitor LG LCD L1919S 50,00 19"
16 S-5-0359/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
17 S-5-0361/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
18 S-5-0362/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
19 S-5-0455/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
20 S-5-0456/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
21 S-5-0457/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
22 SN-5-12886/4/07/2 monitor LG LCD L1919S 50,00 19"
23 SN-5-12888/4/07/2 monitor LG LCD L1919S 50,00 19"
24 SN-5-12898/4/07/2 monitor LG LCD L1919S 50,00 19"
25 SN-5-12906/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
26 SN-5-12908/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
27 SN-5-12921/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
28 SN-5-12923/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
29 SN-5-12927/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
30 SN-5-12928/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
31 SN-5-12929/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
32 SN-5-12932/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
33 SN-5-12935/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
34 SN-5-12936/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
35 SN-5-12937/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
36 SN-5-12940/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
37 SN-5-12945/4/08/2 monitor LCD Samsung 943 N 50,00 19"
38 SN-5-12978/4/09/2 monitor Samsung SM 943NW WIDE 50,00 19"
39 SN-5-12979/4/09/2 monitor Samsung SM 943NW WIDE 50,00 19"
40 SN-5-12980/4/09/2 monitor Samsung SM 943NW WIDE 50,00 19"
41 SN-5-12990/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
42 SN-5-12991/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
43 SN-5-12993/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
44 SN-5-12994/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
45 SN-5-12995/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
46 SN-5-12996/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
47 SN-5-12997/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
48 SN-5-12998/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
49 SN-5-12999/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
50 SN-5-13001/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
51 SN-5-13002/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
52 SN-5-13003/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
53 SN-5-13004/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
54 SN-5-13005/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
55 SN-5-13010/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
56 SN-5-13011/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
57 SN-5-13012/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
58 SN-5-13013/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"
59 SN-5-13014/4/10/2 monitor LCD Fujitsu E19-5 50,00 19"

 

Uwagi ogólne:

Monitory są sprawne techniczne.

W związku z okresem eksploatacji zauważalny jest spadek jakości obrazu, jaskrawości i ostrości. Obudowy naszą ślady użytkowania.

 1. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów art. 66-721 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459, j.t. z późn. zm.).
 2. Zgłoszone do sprzedaży składniki majątkowe można oglądać w budynku Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi ul. Kopcińskiego 58 (budynek C, pokój 23) w dniach od 9.08.2017 r. do 18.08.2017 r. w godzinach 9:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 3. Wszelkich informacji nt. monitorów udziela p. Włodzimierz Wardzyński, tel. 42  275 40 46; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 5. W przypadku osób prawnych, spółek cywilnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta tj. wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty.
 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup składnika(ów) majątkowych …….. /symbol składnika(ów) majątkowego(ych)/”. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, Kancelaria, w terminie do 23.08.2017 r. do godz. 9:00.
 7. Poza oznaczeniami wymienionymi w pkt. 6 koperta winna posiadać nazwę i adres Oferenta, aby można było zidentyfikować uczestnika postępowania przed otwarciem ofert oraz odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia niezwłocznie zwróci ofertę Oferentowi.
 8. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę w formie pisemnego powiadomienia. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty musi być złożone wg. takich samych zasad jak określone w pkt. 6 i 7. Koperta dodatkowo winna być oznaczona dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, Sala konferencyjna nr 104, I piętro. Zastrzega się zmianę miejsca otwarcia ofert.
 10. Kryterium oceny ofert jest najwyższa zaproponowana cena za sztukę składnika majątkowego.
 11. Negocjacje dotyczące ceny nie będą prowadzone.
 12. Oferent może zaoferować tylko jedną cenę na każdy składnik majątkowy.
 13. Nabywcą danego składnika majątkowego zostaje Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę za sztukę składnika majątkowego spośród złożonych ofert.
 14. Nabywcą może być jeden lub więcej oferentów.
 15. W przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferują tę samą cenę za dany składnik majątkowy Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.
 16. Oferty poniżej ceny wywoławczej, niekompletne i nieczytelne nie będą rozpatrywane.
 17. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan składników majątku, ani nie odpowiada za wady ukryte.
 18. Z Nabywcą wybranym w postępowaniu Sprzedający podpisze umowę sprzedaży. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 19. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia składników majątkowych przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
 20. Nabywca zobowiązuje się do odbioru składnika majątkowego z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi niezwłocznie po podpisaniu umowy i potwierdzeniu zapłaty (dowód wpłaty), nie później niż w terminie 5 dni.
 21. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu bez podawania przyczyn.
 22. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Łódź, dn. 9 sierpnia 2017 r.

Artur Olsiński
Dyrektor ŁOW NFZ