Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przetarg nieograniczony na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego”, nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/1/2017.

Łódź, dn.26 maja 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) przetarg nieograniczony na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego”, nr postępowania ZP/ŁOW NFZ/1/2017.

Łódź, dn.26 maja 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński

Pytania I

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego” ZP/ŁOW NFZ/1/2017, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane pytanie.

Pytanie:

„W ogłoszeniu znajduje się poniższy zapis:

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

Jednak w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ma tego zapisu, proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający ogranicza udział w powyższym postępowaniu tylko dla Wykonawców posiadających zatrudnione osoby należące do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%?”

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie ogranicza udziału w postępowaniu tylko dla Wykonawców posiadających zatrudnione osoby należące do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%.

 

Pytania II

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego” ZP/ŁOW NFZ/1/2017, działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2015.2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na nadesłane pytanie.

 

Pytanie

„W załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w tabeli przestawiającej wymagania, w pozycji Gniazda PCI” Zamawiający wymaga, aby serwer posiadał minimum 2 sloty PCIe x8 trzeciej generacji oraz możliwość rozbudowy o: minimum 2 sloty PCIe x8 trzeciej generacji pełnej wysokości i długości oraz minimum 1 slot PCIe x8 trzeciej generacji pełnej wysokości  połowy długości. Ponadto ma być możliwość rozbudowy o kolejne trzy sloty PCIe x8 lub dwa sloty PCIe jeden x16 drugi x8. Tak więc serwer powinien posiadać 8 slotów PCIe 3.0 x8 lub 6 slotów PCIe 3.0 x8 i 1 slot PCIe 3.0 x16.

Jednocześnie Zamawiający wymaga zainstalowania:

 • 2 kontrolerów Fibre Channel 1-portowych , lub 1 kontrolera Fibre Channel 2-portowego,
 • 2 kontrolerów 10 GbE 1-portowych , lub 1 kontrolera GbE 2-portowego,
 • dedykowanego kontrolera RAID.

Kontrolery te mogą zajmować dostępne sloty PCIe (od 3 do 5 zależnie od przyjętego rozwiązania). Jednocześnie znane są rozwiązania serwerowe oferujące specjalne gniazda do instalowani kontrolerów sieciowych, lub dyskowych, które są zgodne z magistralą PCIe 3.0, jednak nie wchodzą do puli dostępnych slotów PCIe.

 

Czy w związku z tym Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne takie, w którym:

 1. Karty kontrolera 10GbE i kontrolera RAID zainstalowane są w niezależnych od slotów PCIe gniazdach (oszczędność minimum 2 slotów rozszerzeń PCIe 3.0)
 1. Serwer posiada 6 slotów PCIe 3.0 w układzie jak niżej:
 • 4 sloty PCIe 3.0 x8 pełnej wysokości i połówkowej długości,
 • 2 sloty PCIe 3.0 x16 pełnej wysokości i pełnej długości (można instalować karty x8)?”

Odpowiedź

Ad 1.

Zamawiający nie określił standardu technicznego integracji  komponentów typu kontroler RAID, interfejs sieciowy. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie polegające na wyposażeniu serwera w interfejs sieciowy oraz kontroler RAID dołączone za pomocą dedykowanych slotów niezależnych od slotów PCIe 3.0. 

Ad.2

Zamawiający jasno określił wymaganie dotyczące ilości slotów PCIe znajdujących się w serwerze.  W związku z tym nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.  

 

Informacja z otwarcia ofert

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58,  Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego”, nr ZP/ŁOW NFZ/1/2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej ustawą, przekazuje informacje z otwarcia ofert.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 590 000,00 zł brutto.

 

Nr ofertyNazwa (firma)adres WykonawcyCena bruttoOkres gwarancjiTermin wykonania zamówienia
1 Smart Technology
Sp. z o.o.
ul. St. Dubois 114/116
93-465 Łódź
651 654,00 zł 60 m-cy 50 dni
2 Trecom Poznań
Sp. z o.o.
ul. Czyżewska 10
02-908 Warszawa
544 644,00 zł 60 m-cy 35 dni
3 DS Comp
Sylwia Dulak
Os. Kościuszkowskie 6/229
31-858 Kraków
439 356,00 zł 60 m-cy 35 dni
4 EDSOFT
Artur Gruszczyński
Kopanka ul. Brzozowa 17
92-701 Łódź
581 544,00 zł 60 m-cy 35 dni
5 Perceptron
Sp. z o.o.
ul. Królewska 65A/1
30-081 Kraków
588 345,90 zł 60 m-cy 35 dni

 

Wykonawcy oświadczyli, że bez zastrzeżeń przyjmują przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Powyższe dotyczy wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

Wiceprzewodniczący komisji przetargowej
(-) Krzysztof Łukaszczyk

Informacja o wyborze

 

Informacji z wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego”

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę serwerów klasy x86 do obsługi środowiska wirtualnego”, nr ZP/ŁOW NFZ/1/2017, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej ustawą, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 1. Najkorzystniejszą ofertę złożył:
 2. Trecom Poznań Sp. z o.o.
  Czyżewska 10
  02-908 Warszawa

  Cena ofertowa brutto: 544 644,00 zł

  Uzasadnienie:

  Oferta nr 2 Wykonawcy Trecom Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest najkorzystniejszą ofertą spośród złożonych ofert – uzyskała największą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Cena najkorzystniejszej oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 3. Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja ustalona zgodnie z zasadami wskazanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 4. Nr ofertyNazwa (firma) adres WykonawcyLiczba punktów w kryterium „Cena”Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji urządzeń”Liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia"Łączna punktacja
  1 Smart Technology Sp. z o.o. ul. Stanisława Dubois 114/116 93-465 Łódź 8,36 10,00 5,00 8,52
  2. Trecom Poznań Sp. z o.o. ul. Czyżewska 10 02-908 Warszawa 10,00 10,00 10,00 10,00
  3. EDSOFT Artur Gruszczyński Kopanka ul. Brzozowa 17 92-701 Łódź 9,37 10,00 10,00 9,62
  4. Perceptron Sp. z o.o. ul. Królewska 65A/1 30-081 Kraków 9,26 10,00 10,00 9,56

Dyrektor ŁOW
Artur Olsiński