Skip to main content

PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC

PROFILAKTYKA CHORÓB PŁUC

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Program profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką chorób odtytoniowych ( w tym POChP) wczesnym wykrywaniem są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do Zarządzenia Nr 111/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne (z późn. zm.).

Dla kogo

Program ten adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały - w ramach programu profilaktyki POChP - wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Cel programu

Zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, w tym ograniczenie zachorowalności, inwalidztwa i umieralności z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP) poprzez kompleksowe działania edukacyjno-diagnostyczne i terapeutyczne w grupach wysokiego ryzyka.

Gdzie skorzystać z badań 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP) jest realizowany bez skierowania w wybranych placówkach POZ, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę, bez względu na przynależność pacjenta innych lekarzy POZ.

Program ten adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały - w ramach programu profilaktyki POChP - wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

W ramach programu profilaktycznego lekarz zobowiązany jest poinformować pacjenta o skutkach zdrowotnych palenia tytoniu oraz zaplanować terapię odwykową. W uzasadnionych medycznie przypadkach osoba uczestnicząca w programie poddawana jest badaniu spirometrycznemu.

Pacjenci, u których lekarz stwierdzi nieprawidłowości wymagające dalszej diagnostyki i leczenia, kierowani są do poradni specjalistycznej udzielającej świadczeń na podstawie umowy z ŁOW NFZ.

Program profilaktyki gruźlicy

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z profilaktyką gruźlicy są finansowane zgodnie z Zarządzeniem 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.).

Dla kogo

Adresatami programu są osoby dorosłe będące na liście pielęgniarki POZ, którzy nie mieli rozpoznanej gruźlicy oraz które miały bezpośredni kontakt z chorym na gruźlicę lub u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobocie, bezdomność, niepełnosprawność, obciążenie długotrwałą chorobą, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków. Programem objęte są również osoby, które samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ.

Cel programu

  • zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na gruźlicę,
  • objęcie wczesną opieką świadczeniobiorców chorych na gruźlicę,
  • zmniejszenie wskaźnika śmiertelności na gruźlicę
  • podniesienie świadomości społecznej poprzez edukację zdrowotną,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń pielęgniarki środowiskowej oraz poradni specjalistycznych – gruźlicy i chorób płuc.

Gruźlica klasyfikowana jest jako choroba społeczna, związana z warunkami bytowania: życia (mieszkanie, odżywianie), pracy i wypoczynku. Przyczyną rozwoju choroby u zakażonego jest osłabienie sił obronnych organizmu, najczęściej wskutek niedożywienia oraz złych warunków mieszkaniowych.

Do czynników ryzyka zachorowania na gruźlicę należą: zakażenie HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, leczenie sterydami oraz szybka utrata masy ciała.

Gdzie skorzystać z badań

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarkę POZ, która przeprowadza wywiad zdrowotny, wypełnia ankietę oraz przeprowadza edukację zdrowotną świadczeniobiorcy. W przypadku osób z grupy największego ryzyka zachorowania (którzy w ankiecie uzyskali liczbę punktów > 9) pielęgniarka POZ przekazuje pisemną informację lekarzowi POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, w tym informuje o konieczności zgłoszenia się do lekarza POZ celem dalszej oceny stanu zdrowia. Jeżeli w wyniku badania ankietowego, nie został zakwalifikowany dany pacjent z grupy ryzyka zachorowania na gruźlicę do dalszej diagnostyki (uzyskana w ankiecie liczba punktów < lub = 9) lub w wyniku przeprowadzonej przez lekarza POZ oceny stanu zdrowia nie została rozpoznana u świadczeniobiorcy gruźlica, ponowne badania ankietowe można wykonać nie wcześniej niż po upływie 24 miesięcy od daty ostatniego badania.

Aby skorzystać z programu pacjent musi złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podlegał badaniu ankietowemu pielęgniarki POZ w programie profilaktyki gruźlicy (także w innych poradniach).

Stan na dzień: 22 września 2023 r.

Źródło:  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej