Poradniki i instrukcje dla Świadczeniodawców

Regulamin techniczny przygotowania ofert na rok 2017

Zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Sposób ogłaszania postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składanie ofert, powoływanie i odwoływanie komisji konkursowej, jej zadania oraz tryby pracy

Ceny oczekiwane

Warunki postępowania dotyczące zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Ogólne warunki zawierania umów

Kryteria oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

______________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U.2014.325 j.t.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. poz. 1540).

______________________
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U.2012.594)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2017 r., poz. 999).

______________________
USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 r. poz. 2190 ze zm.)

______________________
USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)

Warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń

%MCEPASTEBIN%