Pytanie nr 1

Jako świadczeniodawca zainteresowany złożeniem oferty na świadczenia w zakresie hospicjum domowe dla dorosłych chciałbym zapytać czy składając ofertę muszę wykazać jakiś podwykonawców z zakresu diagnostyki? (Laboratorium? RTG? USG? Inne?)

Wyjaśniam, że jako podmiot leczniczy we własnym zakresie nie realizujemy żadnych świadczeń diagnostycznych.

Czy zgłaszanie podwykonawców z jakiejkolwiek diagnostyki do ofert w w/w zakresach jest obligatoryjne?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, oferent musi wykazać podwykonawców uczestniczących w realizacji umowy, przy czym sprzęt podwykonawcy winien znaleźć się w ofercie.

Zapisy § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej stanowią, że w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015r w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi m.in., że:

  • formularz ofertowy zawiera wykaz podwykonawców z informacją o umowach podwykonawstwa, w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy dopuszczone jest zlecenie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (§10 ust. 4 pkt 2),
  • oferta w formie pisemnej powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: w przypadku, gdy w warunkach zawierania umów lub we wzorze umowy, dopuszczone jest zlecanie podwykonawcom udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych umową – kopię zawartej umowy z podwykonawcą (bez postanowień określających finansowanie) albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie, w zakresie wynikającym z umowy zawartej z dyrektorem oddziału Funduszu (§14 ust.1 pkt 7)

Pytanie nr 2

Czy aby otrzymać dodatkowe punkty dla psychologa, na oddziale medycyny paliatywnej, który ma 20 łóżek powinien być zatrudniony psycholog w wymiarze co najmniej 3/4 etatu

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z załącznikiem nr 2 cz. I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wymagany jest równoważnik ½ etatu przeliczeniowego na 20 łóżek psychologa lub psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychoonkologa, którym jest osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii. Natomiast § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazuje, że oferent, który zadeklarował spełnienie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach. Stąd oferent, który chce sprzedać 20 łóżek, to otrzyma dodatkowe punkty jeśli wykaże ¾ etatu psychologa.

Pytanie nr 3

Czy aby otrzymać dodatkowe punkty za czas pracy poradni medycyny paliatywnej - powinno być co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych do godz. 18, czy wystarczą 2 dni w tygodniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z ust. 2 w załączniku nr 2 cz. III Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej poradnia jest czynna co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych – do godziny 18.00. Natomiast §5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazuje, że oferent, który zadeklarował spełnienie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach. Dlatego oferent, który chciałby uzyskać dodatkowe punkty za czas pracy poradni w godzinach popołudniowych musi wskazać 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych- do godziny 18.00.

Pytanie nr 4

Oddział Medycyny Paliatywnej posiada kod resortowy cz. VIII 5182 zgodnie z rozporządzeniem Ministra, natomiast postępowanie konkursowe dla w/w oddziału jest ogłoszone na kod 4180. Co mamy robić w tym przypadku?

Odpowiedź nr 4

Oferent posiadający w swojej strukturze komórkę organizacyjną o części VIII k.r. 5180 lub 5182 może wykazać rzeczoną komórkę w postępowaniu konkursowym na realizację świadczeń w ramach zakresu: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym (15.4180.021.04).

Pytanie nr 5

W oddziale medycyny paliatywnej naszego szpitala codziennie sprawowany jest dyżur lekarski, w związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, który wymiar czasowy zatrudnienia lekarzy mamy traktować jako wyjściowy: 37h 55min czy 48h?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zapisy art. 93 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określają czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy personelu, również w oparciu o W Dz.U.2013 r poz. 1347 i w Dz.U.2016 poz 1372 z poźn. zm. W Dz.U.2013 r poz. 1347 wymienieni są lekarze ze specjalizacją oraz w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny paliatywnej, podobnie w przypadku pielęgniarek (ze specjalizacją lub w trakcie), natomiast w Dz.U.2016 poz 1372 z poźn. zm. już takiego podziału nie ma. Które wymagania dotyczące personelu są wymagane do realizacji świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i w hospicjum domowym ? Bo rozumiem że punktowane będą tylko te które są w Dz.U.2016 poz 1372 z poźn. zm.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013, 1347 z późn. zm.) określa warunki wymagane do realizacji poszczególnych zakresów świadczeń w tym rodzaju, czyli te, które oferent musi spełniać w momencie składania oferty oraz przez cały okres realizacji umowy. Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.) określa warunki, które są dodatkowo oceniane. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Pytanie nr 7

Czy w hospicjum domowym dla dorosłych w punktacji ma znaczenie ilość zatrudnianych lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej ? Przykładowo zatrudniając dwóch lekarzy w czym tylko jednego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych oferent uzyska 10 punktów, to w sytuacji gdy zatrudnionych będzie dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej - również pracujących co najmniej 50% czasu wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych to oferent uzyska 20 punktów? czy tylko 10?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Załącznik nr 11 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.), wskazuje oceniane warunki m.in. dla zakresu hospicjum domowe dla dorosłych. Warunek 1.1 – lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych i warunek 1.2 - lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych odnoszą się do czasu pracy lekarzy danej specjalizacji i oferent może wybrać jeden z nich.

Pytanie nr 8

Czy w poradni medycyny paliatywnej w punktacji ma znaczenie ilość zatrudnianych lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej ? Przykładowo zatrudniając dwóch lekarzy w czym tylko jednego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy poradni medycyny paliatywnej oferent uzyska 10 punktów, to w sytuacji gdy zatrudnionych będzie dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej - również pracujących co najmniej 50% czasu wszystkich lekarzy poradni medycyny paliatywnej to oferent uzyska 20 punktów? czy tylko 10?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Załącznik nr 11 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.), wskazuje oceniane warunki m.in. dla poradni medycyny paliatywnej. Warunek 1.1 – czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni i lekarzy realizujących wizyty domowe i warunek 1.2 - czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni i lekarzy realizujących wizyty domowe odnoszą się do czasu pracy lekarzy danej specjalizacji i oferent może wybrać jeden z nich.

Pytanie nr 9

W hospicjum domowym dostępność zaznaczamy całodobowe, a jak wykazać personel?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Tak, dostępność w hospicjum domowym winna być całodobowa, a personel należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 2 cz. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Pytanie nr 10

W warunkach realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dotyczących sprzętu medycznego i pomocniczego wymagany jest ssak elektryczny w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 5 łóżek. Czy możemy traktować jako tożsame z ssakiem elektrycznym źródło ssania (próżni) 'w ścianie' znajdujące się przy każdym łóżku chorego.

Odpowiedź na pytanie nr 10

W ww. sytuacji oferent winien wskazać w ofercie zasób dotyczący próżni.

Pytanie nr 11

Proszę o pomoc dotyczącą wpisania sprzętu do oddziału paliatywnego Mianowicie potrzebuję wpisać zintegrowany system do higieny ciała w oddziale Paliatywnym ,nie mogę odszukać takiej pozycji w słowniku proszę o pomoc .

Odpowiedź na pytanie nr 11

Słownik sprzętu przewiduje możliwość wybrania zasobu 0010200 sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego, gdzie należy wprowadzić opis dotyczący zintegrowanego systemu do higieny ciała

 

 

 

Pytanie nr 1

Czy punkty przyznawane za spełnienie warunku w komórce 1700 są spełniono, gdy komórka dysponuje 2 etatami przeliczeniowymi lekarzy specjalistów plus 3/4 etatu w sumie…

Odpowiedź na pytanie nr 1

W przypadku warunków dodatkowo ocenianych, które nie posiadają złożonego charakteru ( np. wskazujące wymiar czasu pracy preferowanego personelu medycznego bez odniesienia do innych wskaźników, zgodnie z interpretacją Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy przyjąć, że podlegają sumowaniu z wymogami określonymi w rozporządzeniu koszykowym albo występują samodzielnie w sytuacji, gdy rozporządzenie koszykowe nie określa wymagań w tym zakresie. W opisanej sytuacji dotyczącej pytania punkty przyznawane są, jeśli oferent wykaże 2 etaty przeliczeniowe plus ¾  minimum czasu pracy poradni tygodniowo  jako warunek obligatoryjny.

Pytanie nr 2

W rozporządzeniu „koszykowym” nie ma definicji pojęcia - pielęgniarka w trakcie specjalizacji; w związku z powyższym proszę o potwierdzenie, iż pielęgniarka, która rozpoczęła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego w grudniu 2017 roku będzie traktowana przez Zamawiającego, tj. ŁOW NFZ, jako spełniającą powyższy warunek

Odpowiedź na pytanie nr 2

Odnosząc się do kwestii premiowania personelu pielęgniarskiego uprzejmie wyjaśniam,  iż warunki określone w rozporządzeniu kryterialnym mają charakter nieobowiązkowy. W związku                       z powyższym aby otrzymać dodatkowe punkty należy wykazać pielęgniarkę w odpowiednie w składanej ofercie oraz podłączyć jej kwalifikację,

Pytanie nr 3

Udzielając odpowiedzi na pytania ofertowe dotyczące wyników kontroli i innych nieprawidłowości, uwzględniamy kontrole przeprowadzone w trakcie obowiązywania całej umowy np. od 01.01.2012r. czy też kontrole przeprowadzone w ostatnim roku obowiązywania umowy np. 01.01.2017 do 31.12.2017r.?


Odpowiedź na pytanie nr 3

Oferent odpowiadając na pytanie ankietowe dotyczące kontroli winien mieć na uwadze cały okres obowiązywania umowy.


Pytanie nr 4

Podczas dzisiejszej rozmowy uzyskałam informację, że w poradni psychologicznej wymagane są badania diagnostyczne: bad. laboratoryjne, EKG,RTG.
Bardzo proszę o podanie rozporządzenia gdzie wskazany jest wymóg badań diagnostycznych w poradni psychologicznej.


Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U.2013.1386 z póź.zm) § 8 świadczenia gwarantowane, o których mowa w §3 ust.1 pkt 3, obejmują:
1. świadczenie terapeutyczne;
2. niezbędne badania diagnostyczne;
3. leki niezbędne w stanach nagłych;
4. działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.
W związku z powyższym poradnia psychologiczna zaliczana jest jako poradnia ambulatoryjna psychiatryczna i jest obowiązana zapewnić ww. świadczenia gwarantowane. Przypominam, iż niezbędne badania diagnostyczne to : RTG, EKG, Badania laboratoryjne. 


Pytanie nr 5

Czy osoba posiadająca Zaświadczenie, iż jest  w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty terapii uzależnień i posiada status osoby uczestniczącej w procesie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, spełnia ten warunek? Czy musi to być tylko i wyłącznie osoba posiadająca certyfikat. W marcu dołączył do naszego zespołu pan w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu i chcielibyśmy uzyskać pomoc aby właściwie zakwalifikować pana w postępowaniu


Odpowiedź na pytanie nr 5

Specjalista psychoterapii uzależnień to osoba, która posiada kwalifikacje specjalisty terapii uzależnień, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) lub posiada kwalifikacje specjalisty psychoterapii uzależnień, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356).
Natomiast osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień to osoba, która uczestniczy w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia pod nadzorem specjalisty psychoterapii uzależnień oraz posiada status osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym dla specjalisty psychoterapii uzależnień, potwierdzony zaświadczeniem wydanym odpowiednio przez Państwową Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych albo Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwana dalej „osobą ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień”

%MCEPASTEBIN%

Pytanie 1

Czy w postępowaniach na zakres „fizjoterapia domowa” należy podać dla personelu w Portalu Potencjału rozpisany harmonogram w miejscu pracy czy harmonogram wizyt domowych?

Odpowiedź na pytanie 1:

W obecnie ogłoszonych postępowaniach na zakres: 05.1310.209.02 - FIZJOTERAPIA DOMOWA w Portalu Potencjału należy wykazać harmonogram dostępności komórki organizacyjnej, a w przypadku personelu wykazać harmonogram w miejscu pracy. Konstrukcja szablonów na postawie których ogłoszone zostały postępowania konkursowe uniemożliwia podanie harmonogramu wizyt domowych. Uzupełniony harmonogram wizyt domowych dla personelu nie przeniesie się do formularza ofertowego w związku z tym należy przedstawić jedynie harmonogram w miejscu pracy. Należy pamiętać o rozdzielności harmonogramów w przypadku kontraktowania więcej niż jednego zakresu świadczeń w jednym miejscu udzielania świadczeń. W takim przypadku w Portalu Potencjału świadczeniodawca prowadzi pełną rozpiętość czasu pracy dla komórki i personelu i dopiero na poziomie aplikacji ofertowej ogranicza/skraca harmonogramy dla odpowiednich zakresów.

Pytanie 2:


Czy realizowane dotychczas na podstawie umowy z NFZ świadczenia fizjoterapii domowej w ramach zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej uprawniają oferenta do zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie 1.4.1.1 (zgodnie z okresem obowiązywania umowy)?


Odpowiedź na pytanie 2:


Łódzki Oddział Wojewódzki informuje, iż w/w pytanie dotyczy realizacji umowy w zakresie objętym postępowaniem konkursowym, a w związku z tym dotyczy ciągłości realizacji umowy w zakresie 05.1310.209.02 - FIZJOTERAPIA DOMOWA.

Pytanie nr 1

Jako świadczeniodawca zainteresowany złożeniem oferty na świadczenia w zakresie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa chciałbym zapytać czy składając ofertę muszę wykazać jakiś podwykonawców z zakresu diagnostyki? (Laboratorium? RTG? USG? Inne?) 

Wyjaśniam, że jako podmiot leczniczy we własnym zakresie nie realizujemy żadnych świadczeń diagnostycznych.

Czy zgłaszanie podwykonawców z jakiejkolwiek diagnostyki do ofert w w/w zakresach jest obligatoryjne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zapisy §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej świadczenia gwarantowane nie wskazują na konieczność zapewnienia świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej czy obrazowej.

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejma prośbą o interpretacje zapisu kryterium ciągłości dla świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dotyczącego: ustalonych zasad współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.

Uprzejmie proszę o wskazanie z jakiego rodzaju podmiotami należy nawiązać współpracę: POZ, AOS? Uprzejmie proszę także odpowiedz, czy można uznać to kryterium za spełnione jeśli w strukturze podmiotu funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w ramach umowy z NFZ z zakresu: np oddziału szpitalnego rehabilitacji, ośrodka rehabilitacji dziennej, fizjoterapii domowej , funkcjonujące na obszarze innego województwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Oferent spełnia kryterium „Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji”, jeżeli zawarł co najmniej jedną umowę o współpracę ze świadczeniodawcą, który realizuje na podstawie umowy z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz udziela ich na terenie obszaru, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, i może przedłożyć, na wezwanie komisji konkursowej, kopię tej umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy kryterium jakości a dokładnie punktu mówiącego o wykazaniu pielęgniarki z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w warunkach domowych. Pielęgniarki, które chce wykazać do oferty dotychczas współpracują z moim NZOZ-em. Jak mam potwierdzić ich doświadczenie? Czy ja jako kierownik mogę napisać zaświadczenie, że Panie pracują od 2 lat, czy to wystarczy do potwierdzenia tego kryterium?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zapisy § 17 stanowią, że komisja konkursowa może zażądać przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta, np. umów o pracę, umów cywilno-prawnych czy też świadectw pracy. Ponadto informuję, że posiadane przez personel doświadczenie/umiejętności/kompetencje winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 4

Czy w związku z dostępnością 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.00 do świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, podany w aplikacji ofertowej harmonogram należy traktować jako harmonogram dostępności czy harmonogram pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W harmonogramie dostępności zawiera się harmonogram pracy personelu.

Pytanie nr 5

Kryterium: ciągłość, kategoria: ciągłość, warunek 1.1 W punkcie tym jest mowa o ustalonych zasadach współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi - czy chodzi o pisemne ustalenia z poradniami POZ?

W związku z wieloletnią realizacją umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej współpracujemy z kilkoma poradniami POZ które informują nas o potrzebie zapewnienia opieki osobom bezpośrednio po hospitalizacji. W wielu wypadkach pacjenci starają się o zapewnienie takiej opieki jeszcze w trakcie hospitalizacji. Nie było jednak do tej pory potrzeby ustalania takich zasad na piśmie, a współpraca układa się bardzo dobrze.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Dotychczasowa współpraca z POZ jest niebywale ważnym elementem w realizacji świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, jednakże oceniane kryterium odnosi się do hospitalizacji, a jego wyjaśnienie wskazano w odpowiedzi na SPO pytanie nr 2.

Pytanie nr 6

Świadczenia długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - pytanie dotyczy 3 pkt ankiety- dostępność (Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie – co najmniej 50%).

Jak mamy potraktować pacjentów nerwowo mięśniowych nieinwazyjnych, którzy rozliczni są za współczynniki 1,0- czy odpowiadając na to pytanie ankiety  tę grupę pacjentów mamy potraktować i zaliczyć do  pacjentów z wentylacją  powyżej  8h?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Ww. kryterium jest spełnione, jeżeli udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin spośród wszystkich świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie stan owi co najmniej 50%.

 

Pytanie nr 7

Czy w postępowaniu o kodzie 05-17-000034/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/ opiekuńczo - leczniczym można składać ofertę na komórkę o numerze 5170 - zakład opiekuńczo - leczniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Oferent posiadający w swojej strukturze komórkę organizacyjną o części VIII k.r. 5170 może wykazać rzeczoną komórkę w postępowaniu konkursowym o kodzie 05-17-000034/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

 

Pytanie nr 8

Czy posiadając umowę od 2006 roku na świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, mając 2 miesieczną przerwę (styczeń-luty 2009 pomiędzy jedną umową a drugą spowodowaną odwolaniem od rozstrzygnięcia postępowania) w pytaniu ankietowym 1.3.1.3 mogę zaznaczyć odpowiedź "nieprzerwanie od 10 lat"

Odpowiedź na pytanie nr 8

Oceniany warunek: W dniu złożenia ofert oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat” Powyższe kryterium premiuję tych oferentów, którzy według stanu na dzień złożenia oferty realizują na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Dodatkowe punkty otrzyma oferent, który na dzień złożenia oferty realizuję taką umowę nieprzerwalnie od 5 albo 10 lat. Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu.

 

Pytanie nr 9

Czy zapewnienie ciagłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w okresach pomiędzy hospitalizacjami i po ich zakończeniu dotyczy pacjenta juz objętego opieką przez pielęgniarkę opieki dlugotermionowej domowej, który w jej trakcie trafia do szpitala i po hospitalizacji wraca pod opiekę tej pielęgniarki, czy dotyczy to tylko "nowych" pacjentów obejmowanych opieką po hospitalizacji? (dotyczy pytania ankietowego 1.2.1.2)

Odpowiedź na pytanie nr 9

Oceniany warunek: Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w okresach pomiędzy hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.
Kryterium jest spełnione jeżeli dotyczy wszystkich świadczeniobiorców objętych świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresach pomiędzy wszystkimi hospitalizacjami oraz po ich zakończeniu, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pytanie nr 10

Jaką ilość pacjentów może objąć opieką pielęgniarka opieki długoterminowej domowej pracująca na całym etacie?

 

Odpowiedź na pytanie nr 10

Warunki udzielanie świadczeń gwarantowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej określone zostały w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej warunki udzielania świadczeń gwarantowanych (Lp. 2 lit. B) - pkt 4. określa liczbę świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami; a pkt 5 określa liczbę świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.  

 

Pytanie nr 11

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie kryterium II -dostępność oraz kategorii dla ocenianego warunku 1.1 dla przedmiotu postępowania: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (Zapewnienie udzielanie świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objętych opieką przez co najmniej 90 dni, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie).

Odpowiedź na pytanie nr 11

Ww. kryterium jest spełnione jeżeli wszyscy świadczeniobiorcy z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objęci opieką przez co najmniej 90 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, otrzymywali świadczenia przez 7 dni w tygodniu. Weryfikacja złożonego przez oferenta oświadczenia, dotyczącego spełniania warunków ocenianych, prowadzona jest w oparciu o dostępne dla ŁOW NFZ dane, a w przypadku danych niedostępnych dla ŁOW NFZ, oferent jest zobowiązany go udokumentować i okazać na wezwanie komisji. Potwierdzenie spełnienia ww. warunku jest możliwe na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz karty wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.  

 

Pytanie nr 12

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie kryterium II -dostępność oraz kategorii dla ocenianego warunku 1.3 dla przedmiotu postępowania: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej licznie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 10%).

Odpowiedź na pytanie nr 12

W ww. kryterium należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania karcie oceny uzyskały 0 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę. Potwierdzenie spełnienia ww. kryterium jest możliwe na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.  

 

Pytanie nr 13

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie kryterium II -dostępność oraz kategorii dla ocenianego warunku 1.4 dla przedmiotu postępowania: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 20%).

Odpowiedź na pytanie nr 13

W ww. kryterium należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania karcie oceny uzyskały 5-15 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę. Potwierdzenie spełnienia ww. kryterium jest możliwe na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.  

 

Pytanie nr 14

Czy pielęgniarka POZ może świadczyć i być wykazana w ramach usługi opieki długoterminowej?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Przeciwskazaniami do udzielania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przez pielęgniarkę POZ jest koincydencja czasu pracy w ramach POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.  

 

Pytanie nr 15

W warunkach dodatkowo ocenianych (ZOL) znajduje się zapis, że otrzymamy dodatkowe punkty za zatrudnienie na 1/2 etatu łącznie psychiatrę i neurologa. Czy ten wymiar 1/2 etatu wlicza się w 1 etat wymagany w rozporządzeniu koszykowym, czy też należy zatrudnić lekarza na 1 etat (rozp. koszykowe) + 1/2 etatu psychiatra i neurolog.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (j.t. Dz. U. 2015, 1658) określa warunki wymagane do realizacji poszczególnych zakresów świadczeń w tym rodzaju, czyli te, które oferent musi spełniać w momencie składania oferty oraz przez cały okres realizacji umowy. Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.) określa warunki, które są dodatkowo oceniane. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach. Stąd oferent zatrudniający psychiatrę i neurologa w wymiarze powyżej ½ etatu na 35 łóżek będzie mógł udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie I.1.1.3 Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii i neurologii – w łącznym wymiarze co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.  

 

Pytanie nr 16

Co NFZ rozumie pod nazwą zestaw przeciwwstrząsowy jako wyposażenie nesesera pielęgniarskiego w realizacji umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
czy chodzi o zestaw pielęgniarki POZ zgodny z dziennikiem ustaw z 19 stycznia 2016 poz. 86:
zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą: – Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań, – Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne, – Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań, – płyny infuzyjne: – Glucosum 5% – roztwór do infuzji, – Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych,

Odpowiedź na pytanie nr 16

Informacje na temat zestawu przeciwwstrząsowego są umieszczone w obowiązujących aktach prawnych. Skład zestawu przeciwwstrząsowego określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie ( Dz. U. z dnia 27 stycznia 2011r.)  

 

Pytanie nr 17

Zwracam się z prośbą o wykładnię zapisu z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 j.t.) w Załączniku nr 4 Lp. 2 litera B. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
- w warunkach lokalowych jest mowa o zapewnieniu kontaktu telefonicznego czy to oznacza że do portalu potencjału trzeba wpisać telefony komórkowe wraz z ich numerami należące do pielęgniarek i np.: podpisać z pielęgniarkami umowy użyczenia lub zakupić dla wszystkich służbowe telefony i te wykazać w portalu? czy też przez zapewnienie kontaktu rozumiemy telefon/fax stacjonarny w siedzibie świadczeniobiorcy i tylko ten wykazujemy bez konieczności wpisywania osobistych telefonów komórkowych pielęgniarek?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Oferent winien wskazać w formularzu ofertowym przynajmniej telefon, który umożliwi kontakt świadczeniobiorcom ze świadczeniodawcą.  

 

Pytanie nr 18

Zwracam się z prośbą o wykładnię zapisu z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 j.t.) w Załączniku nr 4 Lp. 2 litera B. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
- w Sprzęcie medycznym i pomocniczym jest opis wyposażenia nesesera pielęgniarki opieki długoterminowej domowej natomiast w portalu potencjału w słowniku jest pozycja: NESESER PIELĘGNIARSKI Z WPOSAŻENIEM. Czy w związku z tym koniecznym jest wymienianie oprócz tego szczegółowo kolejnych punktów z rozporządzenia opisujących zawartość nesesera?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Należy wskazać sprzęt zgodny ze słownikiem tj. neseser pielęgniarski z wyposażeniem.  

Pytanie nr 19

Zwracam się z prośbą o wykładnię zapisu z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 j.t.) w Załączniku nr 4 Lp. 2 litera B. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
- w ww. rozporządzeniu brak jest konieczności wykazania samochodu dla pielęgniarek pracujących w ramach umowy na pielęgniarską opiekę długoterminową domową.
Czy w takim razie nie ma konieczności wykazywania samochodu w ramach posiadanego sprzętu w portalu potencjału?

Odpowiedź na pytanie nr 19

W ofercie należy wskazać sprzęt wymagany na podstawie ww. rozporządzenia i oceniany na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.).

 

Pytanie nr 20

Uprzejmie proszę o wskazanie zapisu w przepisach prawa z którego wynika, iż nie można
złożyć oferty na świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na komórkę wpisaną w rejestrze zakładów leczniczych w innym powiecie, niż powiat którego dotyczy postępowanie konkursowe?
Zakład chciał złożyć ofertę w postępowaniu na obszar powiatu zduńskowolskiego 05-17-
000070/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 z komórki wpisanej w rejestrze w innym powiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014, 1980 z późn. zm.) ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera m. in. określenie obszaru terytorialnego, dla którego jest prowadzone postępowanie. Natomiast zapisy Zarządzenia nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią, że:
• przez miejsce udzielania świadczeń należy rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu,
• formularz ofertowy zawiera wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi,
• gdy w oddziale Funduszu przeprowadzanych jest kilka postępowań w ramach jednego rodzaju świadczeń, oferent może złożyć oferty dotyczące poszczególnych postępowań przeprowadzanych w oddziale Funduszu; w takim przypadku ofertę składa się zgodnie z przedmiotem danego postępowania określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.
Celem postępowań konkursowych jest wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń na obszarze wskazanym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
Stąd właściwą komórką do udzielania świadczeń na obszarze danego powiatu jest komórka posiadająca wpis w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zgodny z obszarem wskazanym w przedmiocie postępowania konkursowego.  

Pytanie nr 21

W dzienniku ustaw (poz 960 z dnia 10.07.2014, MZ) jest określony sprzęt medyczny i pomocniczy

- wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego - w jaki sposób poprawnie rozpisać sprzęt np ugul występuje jako odrębna pozycja w słowniku zasobów i jest uwzględniony jako element wyposażenia - czy zatem podać ugul jako cechę, jak i jako odrębny zasób?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Należy wskazać zasób o kodzie 0010277, i wybrać odpowiednie cechy dla tego zasobu.  

Pytanie nr 22

Warunki lokalowe (ustawa jw. punkt 1-4 )- czy należy uwzględnić to w portalu czy wystarczy oświadczenie dodane do oferty o posiadaniu danego gabinetu w miejscu udzielania świadczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Słownik nie przewiduję możliwości wykazania w ofercie pomieszczeń: gabinet rehabiliatcyjny, gabinet do prowadzenia psychoterapii, gabinet terapii zajęciowej, sala dziennego pobytu, stąd komisja konkursowa będzie weryfikować spełnienie ww. warunków podczas oględzin.  

Pytanie nr 23

Ankieta dostępność - pkt 1.3.1.2 - zapewnienie co najmniej 1 łóżka o zwiększonej nośności (co najmniej 250 kg) - w słowniku zasobów brak cechy przy danym sprzęcie; jak poprawnie wprowadzić zasób do Portalu? Czy wystarczy informacja w paszporcie łóżka?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Oferent udzielający twierdzącej odpowiedzi na pytanie wskazane w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tabela nr 2, III. Dostępność Lp. 2 oceniany warunek, może wskazać w opisie łóżka informację o jego nośności.  

Pytanie nr 24

Ustawa -Pozostały personel, punkt 1 g - "osoba prowadząca fizjoterapię" - jak rozumieć akapit dotyczący ilości etatów fizjoterapeutów w stosunku do ilości pacjentów ze skalą Barthel "0"? Czy ma to sie opierać na przewidywaniu, czy na doświadczeniach np z ostatniego roku? Czy też , mamy to rozumieć, że jeśli będą u nas pacjenci ze skalą Barthel "0", to należy zwiększyć czas pracy fizjoterapeutów?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zapisy załącznika nr 4, Lp. 1 lit. A część Pozostały personel pkt. 1 ppkt. g „w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców będących w stanie wegetatywnym (którzy nie są w stanie przełykać i są karmieni przez zgłębnik lub gastrostomię lub jejunostomię lub pozajelitowo), a którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali „0” punktów – udziela świadczeń w łącznym wymiarze ¼ etatu przeliczeniowego na 1 łóżko (równoważnik ¼ etatu przeliczeniowego na 1 łóżko)” Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej odnoszą się do stanu faktycznego.  

Pytanie nr 25

Ustawa, Sprzęt medyczny i pomocniczy, punkt 2 : - dotyczy sprzętu dla pacjentów ze skalą Barthel "0" - czy każdy świadczeniodawcy musi mieć ten sprzęt -, czyli mówiąc inaczej, musi być przygotowany na przyjęcie pacjentów ze skalą Barthel "0"? Jak określić ilość takiego sprzętu i tym samym miejsc dla pacjentów ze skalą "0"?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Oferent winien wskazać w wymagany sprzęt do oferty, z uwzględnieniem minimalnej liczby.  

Pytanie nr 26

W przygotowanym druku "Oświadczenie personelu" znajduję się pole do uzupełnienia "w miejscu (kod kom org)". Czego dotyczy to pole i jaka informacja powinna się w nim znaleźć.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Użyty w oświadczeniu personelu skrót kod kom org oznacza kod komórki organizacyjnej. W tym miejscu należy wskazać oznaczenie komórki organizacyjnej zgodnie księgą rejestrową podmiotu leczniczego.  

Pytanie nr 27

W ankiecie ZOL znajduje się pytanie o kompleksowość, rozumianą jak "Zapewnienie hospitalizacji ...." - czy spełnienie tego warunku potwierdzać mają karty pacjentów, którzy przebywając w opiece długoterminowej, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia przewożeni byli do właściwego szpitala, czy spełnienie warunku dotyczy zawarcia ze szpitalem umowy, porozumienia itp. w zakresie współpracy.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Spełnienie ww. warunku dotyczy zawarcia umowy/porozumienia o współpracy. Z dokumentu winno jasno wynikać, do czego strony się zobowiązują.  

Pytanie nr 28

Jak powinien być przedstawiony przez oferenta składającego ofertę w ramach świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej harmonogram pracy pielęgniarek? Czy wystarczającym jest jego rozpisanie na okres od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:OO, czy powinien on być rozpisany również na sobotę i niedzielę w tych godzinach?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej załącznik nr 4 Lp. 2 lit. B Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, dyżury pielęgniarskie powinny być uwzględnione w harmonogramie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-20.00 , dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy- w medycznie uzasadnionych przypadkach. Oznacza to, że zabezpieczenie świadczeń w zakresie opieki długoterminowej domowej powinno być rozpisane na 7 dni w tygodniu.
Ponadto proszę zapoznać się z odpowiedzią WSPÓLNE Pytanie 1.

Pytanie nr 29

Proszę o wyjaśnienie dotyczące warunków ocenianych: Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej licznie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 10%
oraz
Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 20%.
Co w takiej sytuacji jeśli pacjent jest objęty opieką dłużej niż 12 miesięcy, czy w takim przypadku obowiązuje skala BARTHEL z czasu kiedy to został objęty opieką (nawet jeśli było to 2 lata wstecz?)
Co rozumieją Państwo pod hasłem: "ogólna liczba świadczeniobiorców". Czy liczymy pacjentów pojedynczo czy ich zwielokrotnioną ilość przemnożoną przez liczbę miesięcy w których korzystali z naszych usług?
Co w przypadku powrotu pacjenta z hospitalizacji czy taki pacjent liczony jest jeszcze raz z nową skalą BRATHEL?

Odpowiedź na pytanie nr 29 (uzupełniona w dniu 23.02.2017 r.)

Należy uwzględnić liczbę świadczeniobiorców (1 świadczeniobiorca = 1 PESEL) objętych opieką, którzy w analizowanym okresie posiadali skalę Barthel 0, do ogólnej liczby wszystkich świadczeniobiorców, którzy byli, w analizowanym okresie, objęci opieką.

 

Pytanie nr 1

Mamy do Państwa pytanie dotyczące kontraktowania świadczeń z zakresu hemodializy i dializy otrzewnowej. W obu zakresach w wykazie świadczeń gwarantowanych warunkiem wymaganym dotyczącym personelu wykazany jest (oprócz lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub pediatrii – w przypadku leczenia dzieci. W wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert rankingowani są wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii, w ankiecie oferty nie ma pytania dotyczącego zatrudnienia internisty czy pediatry. Jak oceniona zostanie oferta, która będzie zawierała personel – lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii oraz lekarza specjalistę chorób wewnętrznych – jako spełnienie warunków wymaganych, i  czy lekarz specjalista chorób wewnętrznych może zostać wykazany na jakąkolwiek część etatu zatrudnienia – bez wpływu na ocenę oferty – w warunkach nie jest to wyszczególnione.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji, w zakresie dializa otrzewnowa i hemodializa warunkiem wymaganym do spełnienia jest wykazanie lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka, przy czym co najmniej równoważnik jednego etatu musi być realizowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii. Pozostały czas pracy ośrodka (ponad ww. równoważnik jednego etatu) może być realizowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii (dotyczy leczenia dzieci).

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 sierpnia 2016 w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowo punktowane jest spełnienie warunku : wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii. W tej sytuacji, dodatkowe punkty zostaną przyznane tylko oferentowi, który w ofercie wykaże, iż cały czas pracy odpowiadający czasowi pracy ośrodka będzie realizowany wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii.

Pytanie nr 2

Mam pytanie dotyczące sposobu udokumentowania w ofercie podwykonawcy realizującego transport dla pacjentów dializowanych. Firma, która udzielała dotychczas ww. świadczeń wypowiedziała umowę i nasza współpraca zakończy się z dniem 30 czerwca 2017r. Jesteśmy w trakcie prowadzenia postępowania mającego na celu zawarcie nowej umowy, jednakże termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2017 roku. W związku z tym, że termin składania ofert na świadczenia hemodializoterapii został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2017 r, natomiast w ofercie wykazany musi być potencjał na dzień 1 lipca 2017 r., nie jesteśmy w stanie wskazać jednostki, która będzie realizowała dla nas transport pacjentów dializowanych po 30 czerwca 2017 r. Czy dokumenty związane z ogłoszeniem przez Szpital postępowania ofertowego na zawarcie umowy o zapewnienie transportu dla pacjentów dializowanych oraz pisemne zobowiązanie Dyrekcji o zapewnieeniu tych świadczeń od 1 lipca 2017 r. będzie uznane przez NFZ jako zapewnienie transportu dla pacjentów dializowanych?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W opisanym przez Państwa przypadku należy w ofercie wskazać i odpowiednio udokumentować wykaz podwykonawców na dzień złożenia oferty. Ponadto, do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu podwykonawstwa w zakresie transportu pacjentów na cały okres obowiązywania umowy z NFZ. Proponuję także przedstawienie dokumentacji związanej z ogłoszeniem postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie nowego podwykonawcy.

Pytanie nr 3

W kryteriach wyboru ofert w zakresie hemodializoterapii wskazane jest posiadanie dializatorów wyłącznie jednorazowego użytku. W słowniku sprzętu występuje opcja dodania takiego sprzętu, ale konieczne jest uzupełnienie danych takich jak producent i nr seryjny, nie ma tez możliwości edycji krotności tego sprzętu. W przypadku realizacji świadczeń ilość zużytych dializatorów zmienia się w ciągu dnia wielokrotnie – jak sama nazwa wskazuje , jest to sprzęt jednorazowego użytku. W cechach sprzętu nie ma możliwości wykazania takiej cechy, jest jedynie cecha pn. „automatyczna kontrola ultrafiltracji” – tak jak w przypadku aparatu do hemodializy, które są wykazane w zasobach komórki realizującej świadczenia z zakresu hemodializoterapii – czy sprzęty te traktowane są w Państwa ocenie jako tożsame? Mamy zatem pytanie czy powinniśmy wskazać w ofercie (oprócz wykazanych aparatów do hemodializy)wszystkie posiadane dializatory, których zużycie będzie się zmieniało w ciągu dnia, co będzie jednocześnie wymagało ciągłych zgłoszeń zmian do umowy, czy istnieją inne techniczne możliwości umieszczenia tego sprzętu w portalu potencjału i zaczytania profilu do oferty? W ankiecie oferty jest zaznaczone pytanie dotyczące używania dializatorów wyłącznie jednorazowego użytku, czy więc trzeba potwierdzić odpowiedź w wykazie sprzętu w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W Państwa przypadku, w składanej ofercie w wykazie sprzętu należy wybrać dializator i uzupełnić ręcznie pole „opis” – dializatory jednorazowego użytku. Opis ten uwidoczni się w wersji elektronicznej oferty, dzięki czemu będzie do wglądu dla komisji oceniającej ofertę. Ponadto, w celu udokumentowania pytania ankietowego „Dializatory – wyłącznie jednorazowego użytku” oferent zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, iż jest w posiadaniu ilości dializatorów jednorazowego użytku pozwalających na zabezpieczenie udzielania świadczeń dializowanych pacjentów oraz, że przez cały okres obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w toku udzielania świadczeń wykorzystywane będą wyłącznie dializatory jednorazowego użytku.

Pytanie nr 4

W związku z przygotowywaniem oferty w zakresie hemodializoterapii mam pytanie dot. kryterium dodatkowo ocenianego w części II. Kompleksowość, pkt. 1. Zapewnienie badań i zabiegów, ppkt. 1.4. Zapewnienie dostępu do badań zgodności tkankowej: krew na badanie zgodności tkankowej każdego pacjenta wpisanego do Krajowego Rejestru Przeszczepień wysyłamy do Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantologicznej i Genetyki w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Pracownia ta jest wpisana na listę jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność określoną w art. 37 ust. 1. ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Czy w związku z udzieleniem odpowiedzi TAK, na to pytanie, potrzebny jest jakiś dokument? Ponadto mam pytanie ad. ppkt. 1.5. Opracowane i wdrożone zasady współpracy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie koordynacji działań (procedury) kwalifikacji świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki - czy chodzi tu o posiadanie wewnętrznej procedury dot. współpracy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Spełnienie kryterium – Zapewnienie dostępu do badań zgodności tkankowej, powinno zostać udokumentowane, poprzez złożenie kopii umowy podwykonawczej albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie. Ponadto podwykonawca powinien zostać wskazany również w wykazie podwykonawców w formularzu ofertowym. Spełnienie kryterium – Opracowane i wdrożone zasady współpracy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie koordynacji działań (procedury) kwalifikacji świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki, powinno zostać odpowiednio udokumentowane. Do oferty należy załączyć dokument przedstawiający ww. zasady współpracy, podpisany przez reprezentantów wszystkich podmiotów leczniczych w nim wymienionych.

Pytanie nr 1

Jak mają być wypełnione oświadczenia pielęgniarek, które pracują w systemie dyżurowym. W portalu podawana jest tygodniowa ilość godzin pracy każdej z pielęgniarek, bez harmonogramu. W momencie zbierania oświadczeń (luty 2017) nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakich dniach w lipcu 2017 r. będzie na dyżurze każda z pielęgniarek, a formularz "wymusza" podanie godzin z rozbiciem na poszczególne dni tygodnia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Proszę podać średniotygodniowy wymiar zatrudnienia, który będzie obowiązywał od początku realizacji umowy. Harmonogram ten znajduje się u świadczeniodawcy. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpią zmiany w rzeczonym harmonogramie, to świadczeniodawca winien je zgłosić do ŁOW NFZ, zgodnie z § 6 załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy udostępnią Państwo wzór porozumienia/współpracy, pomiędzy oferentem oraz szpitalem, czy są jakieś oczekiwane przez NFZ jakieś klauzule, jak to jest np. w przypadku umów podwykonawstwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2

ŁOW NFZ nie udostępnia wzoru porozumienia/współpracy, pomiędzy oferentem oraz szpitalem. Z przedłożonego dokumentu winno jasno wynikać, do czego strony się zobowiązują.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do wzoru oświadczenia pracownika o gotowości współpracy, proszę o informację, czy w przypadku zakresów świadczeń, w których podawana jest średniotygodniowa ilość godzin, jakie jest przez Państwa oczekiwane oświadczenie z harmonogramem szczegółowym, czy udostępnią Państwo oświadczenie dla średniotygodniowej gotowości, czy ewentualnie na bazie Państwa wzoru mamy przygotować swoje oświadczenie, zawierające czas średniotygodniowy a nie harmonogram szczegółowy.

Odpowiedź nr 3

Proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie PYTANIE nr 1.

Pytanie nr 4

Mam pytanie odnośnie certyfikatu ISO....
Certyfikat mamy wystawiony na podmiot leczniczy w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej... Czy to wystarczy? Czy powinna być również nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej §6. Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego dalej ,, certyfikatem”, jest spełnione, jeżeli:
1. Certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
2. Certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie,...............”

Pytanie nr 5

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1372 ze zm.) w kwestii kryterium odnoszące się do formy prowadzonej dokumentacji medycznej:
1. prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku;
2. prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem recept i skierowań, które są wystawiane co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Dla pierwszego sposób prowadzenia dokumentacji medycznej zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U z 2015 r. poz. 2069). Zgodnie z treścią § 80 ww. rozporządzenia dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:
1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
2. integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
5. przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3;
6. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);
7. eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 ze zm.);
8. funkcjonalność wydruku dokumentacji.

Do drugiego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wydanego na podstawie art. 13 tej ustawy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 463).

Prowadzenie ww. dokumentacji medycznej spełnia wymogi ustawowe, natomiast zaistniałe opóźnienia we wprowadzeniu usług w Projekcie P1 blokują jedynie możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Kryteria oceny ofert w postępowaniu odnoszą się do prowadzenia dokumentacji medycznej, a nie jej udostępniania w centralnym systemie teleinformatycznym.

 

 

Pytanie nr 6

Czy można złożycz na jedną komórkę organizacyjną oferty na dwa lub więcej zakresów świadczeń? Czy nie będą miały wtedy pokrywających się harmonogramów personelu?

Odpowiedź nr 6

Nie. W Portalu Potencjału w komórce organizacyjnej ewidencjonuje się cały personel i zasoby wykorzystywane w pełnej rozpiętości pracy komórki. Po zaimportowaniu profilu potencjału zawierającego tą komórkę do aplikacji ofertowej i rozpoczęciu przygotowywania w niej oferty na zakres świadczeń należy pamiętać o ewentualnej konieczności ograniczenia z poziomu aplikacji ofertowej harmonogramów pracy personelu i harmonogramu pracy komórki organizacyjnej. Harmonogram pracy komórki powinien być dostosowany do deklarowanej pracy komórki w danym zakresie świadczeń. Aplikacja ofertowa umożliwia też całkowite usunięcie z przygotowywanej oferty zaimportowanych z profilem potencjału osób lub sprzętu. W przypadku przedstawienia do oferty (a potem przepisania do umowy) części potencjału komórki wykazywanego w Portalu Potencjału, należy pamiętać że w chwili generowania Wniosku o aneks do umowy automatyczny proces w tle przeniesie do takiego punktu umowy pełny stan potencjału komórki. Po każdym skorzystaniu z opcji automatycznej generacji wniosku trzeba wtedy każdorazowo edytować utworzony wniosek i ograniczać zawarte w nim elementy potencjału. Alternatywą dla tych operacji jest ręczne tworzenie wniosku o aneks do umowy, poprzez skorzystanie z opcji „Dodaj zgłoszenie zmian do umowy”.