Skip to main content

Kontraktowanie

Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych


Zaproszenie do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie Kompleksowej Opieki Onkologicznej nad Pacjentem z Nowotworej Jelita Grubego umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki Zdrowotnej

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

 

zaprasza

 

do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, na obszarze województwa łódzkiego.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z dnia 22 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm.) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1. ww. ustawy.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanej dalej „umową PSZ”, dostępne są w siedzibie Łódzkiego OW NFZ, adres: Łódź, Targowa 35 od dnia 28-04-2021 do dnia 05-05-2021 w godzinach 08.00-16.00 lub na stronach internetowych:

 

 

Wnioskujący ubiegający się o objęcie świadczeń kompleksowych umową PSZ na 2021 rok proszeni są o złożenie wniosków do dnia 05– 05–2021 roku do godz. 16.00*

 

WAŻNE! Liczy się data wpływu do kancelarii oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przekroczenie ww. terminu jest równoznaczne z oceną negatywną wniosku..

 

Wnioskujący może złożyć w Łódzkim OW NFZ, tylko jeden wniosek dotyczący danego zakresu świadczeń.

 

W przypadku wezwania Wnioskującego do usunięcia braków formalnych wniosku, kopertę z odpowiednimi dokumentami należy oznaczyć napisem:

Usunięcie braków formalnych wniosku o objęcie świadczeń kompleksowych umową podstawowego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej