Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Zakres działania organów Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Prezes Funduszu kieruje Funduszem przy pomocy trzech zastępców, w tym zastępcy Prezesa Funduszu do spraw służb mundurowych.
 2. Prezes Funduszu może podejmować, w imieniu Funduszu, rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących majątku Funduszu i inwestycji do wysokości 8 000 000 złotych.

§ 3.

 1. Do zakresu obowiązków zastępców Prezesa Funduszu należy zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji zadań określonych dla podległych im komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności:
  1. proponowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
  2. planowanie i organizowanie realizacji zadań podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
  3. koordynacja działalności podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
  4. rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw przez podległe komórki organizacyjne centrali Funduszu;
  5. reprezentowanie na zewnątrz Funduszu:
   1. w sprawach należących do zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu,
   2. w zakresie zastrzeżonym dla Prezesa Funduszu, za zgodą albo na polecenie Prezesa Funduszu;
  6. podpisywanie, w granicach swych uprawnień, korespondencji wynikającej z zakresu działania podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
  7. parafowanie projektów pism zastrzeżonych do podpisu Prezesa Funduszu, przygotowanych przez podległe im komórki organizacyjne centrali Funduszu;
  8. występowanie do Prezesa Funduszu z wnioskami w sprawach personalnych pracowników podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu;
  9. przygotowywanie sprawozdań i informacji dotyczących prac podległych komórek organizacyjnych centrali Funduszu w zakresie i terminach określonych przez Prezesa Funduszu;
  10. wykonywanie innych poleceń Prezesa Funduszu.
 2. Zastępcy Prezesa Funduszu podejmują rozstrzygnięcia w zakresie powierzonych im spraw.

Rozdział 2 Struktura organizacyjna Funduszu

§ 4.

 1. W skład centrali Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Gabinet Prezesa Funduszu;
  2. Biuro Rady Funduszu;
  3. Biuro Komunikacji Społecznej;
  4. Biuro Kadr i Szkoleń;
  5. Departament Informatyki;
  6. Biuro Prawne;
  7. Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
  8. Departament Gospodarki Lekami;
  9. Departament Spraw Świadczeniobiorców;
  10. Departament Analiz i Strategii;
  11. Departament do Spraw Służb Mundurowych;
  12. Departament Ekonomiczno-Finansowy;
  13. Biuro Księgowości;
  14. Departament Współpracy Międzynarodowej;
  15. Biuro Administracyjno-Gospodarcze;
  16. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  17. Specjalista do Spraw BHP;
  18. Departament Kontroli.
 2. Szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych centrali Funduszu, w szczególności podział nadrzędności nad tymi komórkami pomiędzy Prezesem Funduszu i zastępcami Prezesa Funduszu, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Funduszu.

§ 5.

Tworzy się następujące oddziały wojewódzkie Funduszu:

 1. Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu;
 2. Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy;
 3. Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Lublinie;
 4. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Zielonej Górze;
 5. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi;
 6. Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Krakowie;
 7. Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
 8. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu;
 9. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;
 10. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Białymstoku;
 11. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku;
 12. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach;
 13. Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Kielcach;
 14. Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Olsztynie;
 15. Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Poznaniu;
 16. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Szczecinie.

§ 6.

 1. Oddziałem wojewódzkim Funduszu kieruje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przy pomocy nie więcej niż trzech zastępców.
 2. Zakres działania dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu określają przepisy ustawy oraz niniejszego statutu.
 3. W skład oddziału wojewódzkiego Funduszu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Rzecznik Prasowy;
  2. Wydział Kadr i Szkoleń;
  3. Wydział Informatyki;
  4. Zespół Radców Prawnych;
  5. Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej;
  6. Wydział Gospodarki Lekami;
  7. Wydział Spraw Świadczeniobiorców;
  8. Wydział do Spraw Służb Mundurowych;
  9. Wydział Ekonomiczno-Finansowy;
  10. Wydział Księgowości;
  11. Wydział Organizacyjny;
  12. Wydział Współpracy Międzynarodowej;
  13. Wydział Administracyjno-Gospodarczy;
  14. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  15. Specjalista do Spraw BHP;
  16. Wydział Kontroli.
 4. W przypadkach uzasadnionych liczbą świadczeniobiorców zarejestrowanych w danym oddziale wojewódzkim Funduszu i zakresem wykonywanych przez niego zadań dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może połączyć komórki organizacyjne wymienione w ust. 3, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.
 5. W oddziałach wojewódzkich Funduszu mogą być tworzone placówki terenowe, zwane dalej „delegaturami oddziału”, w celu poprawy dostępności Funduszu dla świadczeniobiorców, ułatwienia współpracy ze świadczeniodawcami oraz ułatwienia monitorowania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
 6. Delegatury oddziałów tworzy i znosi Prezes Funduszu na umotywowany wniosek dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.
 7. Delegaturą oddziału kieruje kierownik powoływany i odwoływany przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 7.

 1. W ramach struktury organizacyjnej centrali Funduszu, o której mowa w § 4 ust. 1, mogą być tworzone wydziały, działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
 2. W ramach struktury organizacyjnej oddziałów wojewódzkich Funduszu, o której mowa w § 6 ust. 3, oraz w strukturach delegatur oddziałów mogą być tworzone działy, sekcje i samodzielne stanowiska.
 3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być tworzone odpowiednio przez Prezesa Funduszu albo dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu.

§ 8.

Szczegółową organizację komórek organizacyjnych Funduszu, w tym delegatur oddziałów, oraz zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne oddziałów wojewódzkich Funduszu nadane przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Funduszu.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Statut NFZ.pdf)plik pdfStatut NFZ371 kB