Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U z 2018r.  poz. 1510 ze zmn.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2018000151