Zasady korzystania z ZIP

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Przedmiotowy dokument określa zasady korzystania ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. 
 2. Zintegrowany Informator Pacjenta jest systemem teleinformatycznym służącym do udostępniania danych gromadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie i w celach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w szczególności dotyczących:
  1) prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej;
  2) udzielonych świadczeniobiorcy świadczeniach opieki zdrowotnej;
  3) kwoty środków publicznych wydatkowanych na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych świadczeniobiorcy.
 3. Administratorem danych przetwarzanych z Zintegrowanym Informatorze Pacjenta jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie (02-390) przy ulicy Grójeckiej 186. Dane osobowe gromadzone w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta przetwarzane są w celu realizacji zadań Narodowego Funduszu Zdrowia określonych przepisami art. 192 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  Każda osoba, której dane przetwarzane są w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta jest uprawniona do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  Podanie danych osobowych Narodowemu Funduszowi Zdrowia jest dobrowolne i stanowi przesłankę realizacji przez świadczeniobiorcę uprawnień określonych przepisami art. 192 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 4. Użyte w dokumencie określenia oznaczają:
  1) dane dostępowe – dane w postaci nazwy użytkownika i hasła służące do zalogowania się do systemu ZIP, wydawane przez OW NFZ;
  2) OW NFZ – oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia;
  3) system ZIP – Zintegrowany Informator Pacjenta;
  4) użytkownik – świadczeniobiorca, a w przypadku osób niepełnoletnich lub niezdolnych do czynności prawnych – przedstawiciel ustawowy (odpowiednio rodzic lub opiekun prawny), któremu wydane zostały dane dostępowe.

§ 2. Warunki dostępu do systemu ZIP.

 1. Uzyskanie dostępu do systemu ZIP następuje po:
  1) złożeniu w OW NFZ wniosku o wydanie danych dostępowych;
  2) wydaniu przez OW NFZ danych dostępowych;
 2. OW NFZ weryfikuje dane zawarte we wniosku o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
 3. OW NFZ wydaje dane dostępowe po sprawdzeniu poprawności informacji zawartych we wniosku, przez ich porównanie z danymi zgromadzonymi w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych;
 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności jednej z następujących danych identyfikacyjnych: imienia i nazwiska, numeru PESEL, serii i numeru dowodu osobistego lub paszportu, wniosek o udostępnienie informacji jest zwracany wnioskodawcy.
 5. W przypadku stwierdzenia niezgodności w adresie miejsca zamieszkania i/lub adresie korespondencyjnym, OW NFZ wydaje dane dostępowe i poucza wnioskodawcę o konieczności dokonania aktualizacji danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Dane dostępowe użytkownik odbiera osobiście w OW NFZ po okazaniu dokumentu tożsamości i potwierdzeniu jego tożsamości przez pracownika OW NFZ.

§ 3. Zasady korzystania z systemu ZIP.

 1. Dostęp do systemu ZIP odbywa się za pośrednictwem Internetu z zastosowaniem urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 2. Użytkownik obowiązany jest do konfiguracji sprzętu i oprogramowania służącego do korzystania z systemu ZIP w sposób zapewniający jego poprawne funkcjonowanie.

§ 4. Zasady bezpieczeństwa systemu ZIP.

 1. Użytkownik obowiązany jest chronić dane dostępowe z należytą starannością, w sposób uniemożliwiający ich użycie przez osoby trzecie. 
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich, którym udostępnił dane dostępowe. W razie wystąpienia wątpliwości dotyczących pozyskania przez osoby trzecie danych dostępowych lub zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych, użytkownik powinien niezwłocznie zablokować dostęp do systemu ZIP. Dostęp można zablokować poprzez stronę internetową, w formie osobistego lub pisemnego zgłoszenia powyższych okoliczności do OW NFZ.
 3. Dostęp do systemu ZIP może zostać zablokowany w przypadku stwierdzenia korzystania przez użytkownika z systemu ZIP w sposób sprzeczny z przepisami prawa.
 4. Na wniosek użytkownika OW NFZ może odblokować dostęp do systemu ZIP.W takiej sytuacji wniosek powinien zostać złożony osobiście.

§ 5. Zakres zobowiązań i odpowiedzialności.

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z systemu ZIP zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu.
 2. Użytkownik powinien pisemnie informować OW NFZ o zmianach danych zawartych we wniosku o wydanie danych dostępowych, o których mowa w § 2 pkt 4. 
 3. NFZ nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie danych udostępnionych w systemie ZIP z przyczyn leżących po stronie użytkownika, a w szczególności wskutek utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia danych dostępowych.

§ 6. Przepisy końcowe.

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności przepisy:
  1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
  2) ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  3) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 Stan na 15.10.2018 r.