Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

W przypadku świadczeń rozlicznych na podstawie kapitacyjnej stawki rocznej, należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy stanowi sumę iloczynu liczby świadczeniobiorców objętych opieką w poszczególnych grupach wiekowych i dwunastych części kapitacyjnych stawek rocznych, korygowanych odpowiednimi współczynnikami.

  

Liczba świadczeniobiorców ustalana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia według stanu na pierwszy dzień miesiąca stanowiącego okres sprawozdawczy na podstawie informacji przekazanej przez świadczeniodawcę, sporządzonej na podstawie posiadanych deklaracji wyboru.

Informacje te, świadczeniodawca przekazuje do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do 7 dnia danego miesiąca w celu weryfikacji.

  

ŁOW NFZ przekazuje świadczeniodawcy do ostatniego dnia każdego okresu sprawozdawczego informację o liczbie świadczeniobiorców objętych przez niego opieką. Przekazana informacja stanowi podstawę do sporządzenia rachunku za dany okres sprawozdawczy.