Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

W przypadku świadczeń rozliczanych na podstawie ceny jednostkowej jednostki rozliczeniowej należność z tytułu realizacji świadczeń za okres sprawozdawczy stanowi sumę iloczynów liczb jednostek rozliczeniowych, odpowiadających udzielonym świadczeniom, i cen jednostkowych jednostek rozliczeniowych uwzględniających współczynniki korygujące (wagi), poszczególnych zakresów.


Należność ta nie może być wyższa od wartości umowy w danym okresie rozliczeniowym określonych w planie rzeczowo-finansowym, dla każdego zakresu świadczeń.


Należność za bieżący okres sprawozdawczy może być większa niż jej określenie w umowie dla konkretnego miesiąca,
w przypadku, gdy należności za poprzednie okresy sprawozdawcze w okresie obowiązywania umowy były mniejsze od określonych w umowie.


Łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie może być wyższa od sumy iloczynów liczb jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo-finansowym, dla bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń.