Dane kontaktowe

 

Wydział ds Służb Mundurowych

Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

adres korespondencyjny: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

telefon: 0-42 275 48 55 lub 0-42 275 48 58

fax: 0-42 275 48 55 lub 0-42 275 48 02


Informacje ogólne


Podstawy prawne finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ze środków OC określają:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)

 

  • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 133 poz. 922)

 

  • Zarządzenie Nr 18/2008/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych ofiarom wypadków komunikacyjnych i roszczeń o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

 

  • Zarządzenie Nr 6/2008/DI z dnia 25 stycznia 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające Zarządzenie
    Nr 111/2007/DI z dnia 18 grudnia 2007 r. - w sprawie określania szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML, dotyczących świadczeń ambulatoryjnych  i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy).

Zgodnie z art. 14b ust. 1 ustawy, Fundusz pokrywa koszty świadczeń opieki zdrowotnej ze środków przekazanych przez zakłady ubezpieczeń i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie przepisów o Ubezpieczeniach Obowiązkowych (UO), Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG) i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK), w przypadkach gdy:

 

  • konieczność ich udzielenia jest następstwem zdarzeń zaistniałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego, a posiadacz tego pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, zgodnie z przepisami o UO, UFG, PBUK oraz
  • posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania na zasadach określonych w art. 34 ustawy o UO, UFG, PBUK

Koszty świadczeń wynikające z art.14b ust.1 ustawy określane są w skrócie jako rozliczenie świadczeń z tytułu OC.