Drukuj

Każda instytucja udzielajaca swiadczeń zdrowotnych ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta.

Taka dokumentacja jest własnościa zakładu opieki zdrowotnej. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do swiadomego wyrażenia zgody, na dokumentacji musi sie pojawić nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art.232 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do dostepu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, a jego dane podlegaja ochronie.

zakład opieki zdrowotnej ma obowiazek udostepnić dokumentacje medyczną: pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta i upoważnionym organom.

Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentacje medyczna pacjenta ma osoba upowazniona przez pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostepniana na podtsawie decyzji kierownika zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. Może być udostepniona do wglądu w siedzibie instytucji udzielającej świadczeń zdrowotnych, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii albo poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastzreżeniem zwrotu przy wykorzystaniu.

Wyniki badań

Przecznik Praw Pacjenta przypomina, że pacjenci maja prawo do zapoznania się z wynikami badań nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u lekarza, który wystawił skierowanie.

Niezasadne jest uzależnienie dostępu pacjenta do wyników jego badań od wizyty u lekarza specjalisty, który zlecił ich wykonanie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wyniki badań stanowią bowiem część dokumentacji medycznej pacjenta.

Wyniki badań powinny zostac udostepnione pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie, w jednej ze wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta form.

Odmowa

W sytuacji, gdy pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upowazniona) uzyska odmowę dostępu do dokumentacji medycznej lub też nie zostanie ona udostepniona bez zbędnej zwłoki, pacjent może skierować skargę m.in. do Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o wszczęcie postepowani awyjasniającego. W przypadku, gdy udostepnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa świadczeniodawcy wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Przechowywanie dokumentacji medycznej

W myśl art. 29 wspomnianej wczesniej ustawy,

"Przedmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczna przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w kótrym dokonano ostatniego wpisu".

W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja przechowywana jest przez 30 lat. Zdjęcia rentgenowskie poza dokumentacja pacjenta przetrzymuje się 10 lat, a skierowania na badania lub inne zlecenia lekarza 5 lat. Natomiast dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 roku życia przechowywana jest przez 22 lata. Po upływie wymaganego czasu dokumentacja medyczna powinna zostać niszczona w sposób uniemożliwiajacy identyfikacje pacjenta, którego dotyczyła.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Dziennik_Lodzki_25_11_2015.PDF)Dziennik_Lodzki_25_11_2015.PDF 135 kB