Drukuj

 

KROK 1

 

Jeśli planujecie Państwo wyjazd za granicę do państw UE / EFTA zapraszamy z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego osobiście do Oddziału NFZ lub jednej z Delegatur. Zachęcamy również do przesyłania wniosków korespondencyjnie za pośrednictwem:

(prosimy o dołączenie skanu pierwszej strony wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie EKUZ wraz z niezbędnymi dokumentami).

 

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków minimum miesiąc przed planowanym terminem wyjazdu, karty EKUZ wydawane są przez cały rok.

 

Karty EKUZ dla osób np: pracujących, prowadzących działalność, członków rodzin, wydawane są na okres 1 roku, zatem można je wygenerować znacznie wcześniej niż planowany jest wyjazd, tym samym można uniknąć długiego oczekiwania w kolejkach w okresie ferii i wakacji.

 

Do Oddziału można zgłaszać się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00, we wtorki od 8.00 do 17.00. Terminal kończy wydawanie numerków 30 minut przed końcem pracy Oddziału.

 


UWAGA! Jeśli chcesz złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ i odebrać kartę w imieniu innej osoby, możesz to zrobić na podstawie pisemnego upoważnienia;

 

Jeśli w systemie informatycznym NFZ będziesz miał status: ubezpieczony - nie potrzebujesz dodatkowych dokumentów; jeśli okaże się, że w Twojej dokumentacji są braki lub masz status: nieubezpieczony, wówczas musisz okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie.

 

Wyjątkiem są osoby powyżej 18. roku życia kontynuujące kształcenie i zgłoszone jako członek rodziny osoby ubezpieczonej - muszą one przedłożyć aktualny/ważny dokument potwierdzający kontynuację nauki, np. legitymację uczniowską lub studencką oraz dokument potwierdzający dopisanie do ubezpieczenia jako członek rodziny.

 

Osoby, które są ubezpieczone z tytułu renty lub emerytury proszone są o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego te uprawnienia (legitymacja emeryta, rencisty).

 


Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie

Wnioskodawca, dla którego Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ nie może potwierdzić faktu posiadania prawa do świadczeń na koszt NFZ, w celu uzyskania EKUZ powinien okazać przy składaniu wniosku następujące dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

 

Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:

 

Osoba ubezpieczona jako członek rodziny (np. uczeń, student, niepracujący małżonek) również powinna złożyć wniosek o EKUZ, załączając:

 


W przypadku osób innych niż ubezpieczone należy dołączyć dokument odpowiednio do sytuacji np.:

 


UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18. roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

 


KROK 2

 

Pracownik NFZ sprawdzi Twoje dane.

 

UWAGA! Osoby spoza Oddziału Łódzkiego przebywające na terenie Województwa Łódzkiego nie posiadające status osoby ubezpieczonej muszą przedłożyć wniosek o EKUZ wraz z wymaganymi dokumentami do Oddziału zgodnie z adresem zamieszkania.

 


KROK 3

 

Otrzymasz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta może być wydana także osobie, którą do tego upoważnisz bądź wysłana listem poleconym.

 

EKUZ jest bezpłatna i jeśli zgłosisz się po nią osobiście, zostanie wydana od ręki.

 

Jeśli wniosek prześlesz e-mailem lub pocztą - karta zostanie wystawiona w ciągu siedmiu dni od daty wpływu korespondencji, a następnie przesłana listem poleconym. Można ją także odebrać w Oddziale – osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej posiadającej pisemne upoważnienie do odbioru karty.

 

Karty EKUZ wystawiane są w związku z:

wyjazdem związanym z pobytem turystycznym;
wyjazdem związanym z pracą, np. w związku z delegacją służbową pracownika najemnego (w tym również pracowników służb mundurowych), wykonywaniem podobnej pracy w innym państwie przez osobę prowadzącą działalność tzw. "samoodelegowanie", czy też w związku z wykonywaniem pracy lub prowadzeniem działalności na własny rachunek w dwóch lub kilku państwach członkowskich UE/EFTA - dotyczy to osób posługujących się formularzem E101/E102/A1 oraz dyplomatów;
wyjazdem do szkoły lub na uczelnię w celu kształcenia się, lub też na praktyki studenckie / uczniowskie;
poszukiwaniem pracy przez bezrobotnego - dotyczy to osób posługujących się formularzem U2.

 


Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na różny okres czasu w zależności od sytuacji ubezpieczeniowej Wnioskodawcy:

 

EKUZ ważną 18 miesięcy otrzymają osoby ubezpieczone, które są:

 

EKUZ ważną na 5 lat mogą otrzymać osoby:

 

EKUZ ważną 2 miesiące mogą otrzymać osoby:

 

EKUZ ważną do 6 miesięcy mogą otrzymać:

 

EKUZ ważną do 90 dni

 

EKUZ ważną do 30 dni

Stan na dzień:1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Leczenie za granicą