Pisemną skargę można przesłać: pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; złożyć osobiście w siedzibie NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 - sala obsługi, przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub złożyć ustnie do protokołu. Musisz się podpisać imieniem i nazwiskiem - anonimy nie są rozpatrywane.

UWAGA!

  • Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatruje skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji umowy przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  • W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, odpowiednio skarżący lub wnioskodawca proszony jest - za pomocą poczty elektronicznej - o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku o te dane w terminie 7 dni. 
  • Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.
  • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (zgodnie z Zarządzeniem Nr 33/2015/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia).
  • Skarga lub wniosek mogą być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.
  • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
  • Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnianie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie musi mieć formę pisemną. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.
  • W przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę lub wniosek.

Dział Obsługi Świadczeniobiorców wszczyna postępowanie wyjaśniające (jeśli skarga spełnia wszystkie wymienione wcześniej kryteria).

Fundusz ma miesiąc na rozpatrzenie skargi, ale ten czas może ulec przedłużeniu. O sposobie załatwienia sprawy zostaniesz poinformowany pisemnie.

Dział Obsługi Świadczeniobiorców

ul. Kopcińskiego 56

90-032 Łódź