Drukuj

 

 

REHABILITACJA

 

Rehabilitacja to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia.

Świadczenia rehabilitacji leczniczej realizowane są:

Przeczytaj o rehabilitacji dla osób z orzeczonym znacznym topniem niepełnosprawności od 1 lipca 2018 r.


  

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

 

Skierowanie na cykl zabiegów może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku dysfunkcji narządu ruchu wywołanej wadami postawy:

 

W przypadku skierowania na cykl zabiegów wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie:

Skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów. Każdorazowo po zakończonym cyklu zabiegów świadczeniodawca przekazuje, bezpośrednio bądź za pośrednictwem pacjenta, lekarzowi wystawiającemu skierowanie informację przedstawioną w formie papierowej bądź elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza do dokumentacji medycznej.

 

NFZ finansuje do pięciu zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.

 

Fizjoterapia ambulatoryjna dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia) z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego może się odbywać na podstawie jednego w roku kalendarzowym skierowania z poradni specjalistycznej. Cykl terapeutyczny trwa do 120 dni zabiegowych i obejmuje do 5 zabiegów dziennie.

 

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

 

Skierowanie straci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia

 


Rehabilitacja w warunkach domowych

 

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

 

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

 

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane pacjentom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

 

Czas trwania rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych dla jednego pacjenta wynosi do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym oraz nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza zlecającego zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

 

W przypadku skierowania na cykl zabiegów wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego będącego lekarzem specjalistą w dziedzinie:

skierowanie to może zawierać zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu zabiegów.

 

Każdorazowo po zakończonym cyklu zabiegów świadczeniodawca przekazuje, bezpośrednio bądź za pośrednictwem pacjenta, lekarzowi wystawiającemu skierowanie informację przedstawioną w formie papierowej bądź elektronicznej o sposobie oraz efektach cyklu zabiegów, którą dołącza do dokumentacji medycznej.

 

Pacjent lub opiekun potwierdza wykonanie zabiegów każdego dnia własnoręcznym podpisem w karcie zabiegów.

 


Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Przysługuje pacjentowi, którego stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a pacjent nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego.

 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziału:

 

Lekarz poradni:

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej realizowanej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego wynosi dla jednego pacjenta od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

W przypadku realizacji rehabilitacji pacjentów z obrzękiem limfatycznym czas trwania usprawniania wynosi do 40 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

Jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w okresie roku kalendarzowego.

 

 

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Jest to wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym.

Rehabilitacja przeznaczona dla dzieci w wieku:

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego wystawiają lekarze następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

NFZ finansuje do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 

 

Rehabilitacja słuchu i mowy

 

Skierowanie może być wydane przez lekarza oddziału lub poradni:

W zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta, świadczeniodawca winien zabezpieczyć dodatkowo w ramach świadczenia dostęp do lekarzy:

a w przypadku udzielania świadczenia dzieciom z uszkodzeniem narządu słuchu do:

Czas trwania rehabilitacji wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym.

 

 

Rehabilitacja wzroku

 

Obejmuje kompleksową i wielospecjalistyczną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną nad pacjentem z uszkodzonym wzrokiem.

Do tego rodzaju rehabilitacji kierują lekarze poradni specjalistycznych:

Czas trwania rehabilitacji zarówno dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy, jak i wzroku wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia

 

 

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Jest to świadczenie udzielane pacjentom po ostrych przebiegach schorzeń sercowo-naczyniowych (np. zawałach serca) i po przebytych zabiegach kardiochirurgicznych. których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych.

Do tego rodzaju rehabilitacji kieruje lekarz:

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustala lekarz ośrodka dziennego (nie więcej niż 24 dni w ciągu kwartału).

Kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

 

 

Rehabilitacja pulmonologiczna z wykorzystaniem metod subterraneoterapii w ośrodku lub oddziale dziennym

 

Rehabilitacja prowadzona jest w naturalnych podziemnych komorach solnych przy wykorzystaniu ich specyficznego mikroklimatu, w celu poprawy sprawności funkcjonowania układu oddechowego.

Skierowanie wystawia lekarz poradni:

Czas trwania terapii ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego i nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.

 


Rehabilitacja w warunkach stacjonarnych

 

Świadczenia te skierowane są do pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki pielęgniarskiej.

 

Stacjonarna rehabilitacja ogólnoustrojowa

 

Przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających wszechstronnego postępowania usprawniającego i jednocześnie innych działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych

Świadczenia udzielane są przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed i popołudniowych, średnio 5 zabiegów dziennie dla każdego świadczeniobiorcy.

Jednemu pacjentowi przysługuje do 20 zabiegów w kriokomorze w ciągu roku kalendarzowego.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową wystawia lekarz oddziałów:

W przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego pacjenta wynosi do 6 tygodni, średnio 5 rodzajów zabiegów dziennie u każdego pacjenta.

 

 

Stacjonarna rehabilitacja neurologiczna

 

Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń, z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta. Warunkiem zakwalifikowania pacjenta do danej grupy jest udokumentowanie oceny ciężkości stanu klinicznego chorego w indywidualnej dokumentacji medycznej.

Skierowanie do rehabilitacji neurologicznej wszystkich grup i kategorii świadczeń (oprócz dziecięcej) wystawia lekarz oddziału lub kliniki:

lub lekarz poradni specjalistycznej:

W przypadku rehabilitacji przewlekłej skierowanie wystawiane jest choremu, który jest już po przebytej rehabilitacji oraz który wymaga kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych.

W przypadku rehabilitacji neurologicznej dziecięcej przyjęcie ze skierowaniem z oddziału:

lub poradni specjalistycznej:

 

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu Kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych - kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych – kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych – kategoria I

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych - kategoria II

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła – odbywa się raz w roku kalendarzowym i trwa do 6 tygodni.

Czas trwania rehabilitacji

Warunki przyjęcia

Warunkiem realizacji świadczenia jest przebycie:

Organizacja udzielania świadczeń

 

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria I

Organizacja udzielania świadczeń

w przypadku dzieci do ukończenia 2 roku życia:

w przypadku dzieci od ukończenia 2 roku życia:

Czas trwania rehabilitacji

 

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria II

Organizacja udzielania świadczeń

Czas trwania rehabilitacji

 

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca – kategoria III

Organizacja udzielania świadczeń

Czas trwania rehabilitacji

  

Rehabilitacja dzieci ze śpiączką

Rehabilitacja dzieci ze śpiączką odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

 

Leczenie dorosłych chorych ze śpiączką (rozpoznanie zasadnicze ICD 10 - R 40.2)

Rehabilitacja odbywa się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji (jako kontynuacja leczenia szpitalnego).

Kwalifikacji do programu dokonuje zespół terapeutyczny w oparciu o kryteria:

Czas trwania leczenia w programie nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy od rozpoczęcia programu. Jeśli wydłużenie leczenia przyniesie pacjentowi korzyści zdrowotne, zespół terapeutyczny za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia może wyrazić zgodę na wydłużenie leczenia w programie do 15 miesięcy.

 

 

Stacjonarna rehabilitacja pulmonologiczna

 

Adresowana jest do pacjentów wymagających kontynuacji leczenia powikłanych lub przedłużających się chorób płuc i układu oddechowego. Odbywa się w szpitalu.

Kieruje na nią lekarz oddziału szpitalnego m.in.:

poradni:

, w którym leczony był pacjent.

Czas rehabilitacji wynosi do 3 tygodni.

 

 

Stacjonarna rehabilitacja kardiologiczna

 

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń dla pacjentów z podziałem na kategorie, w zależności od stanu pacjenta.

Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną wystawiane jest przez lekarza oddziału:

lekarza poradni:

 

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kategoria I

Organizacja udzielania świadczeń

Czas trwania

  1. faza I – do 5 dni w warunkach stacjonarnych oraz
  2. faza II – 20 treningów (3–5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu pacjenta

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

 

Rehabilitacja kardiologiczna lub kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa – kategoria II

Organizacja udzielania świadczeń

Czas trwania

  1. faza I – do 3–5 dni w warunkach stacjonarnych oraz
  2. faza II – 15 treningów (3–5 razy w tygodniu) w miejscu pobytu pacjenta.

Warunki przyjęcia

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby. W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

 

Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Organizacja udzielania świadczeń

Czas trwania:

  1. faza I – 7–14 dni w warunkach stacjonarnych w zależności od stanu klinicznego pacjenta oraz
  2. faza II – odpowiednio 15–20 treningów (3–5 razy w tygodniu w zależności od czasu trwania fazy I) w miejscu pobytu pacjenta

Przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby. W przypadku wystąpienia, dodatkowych chorób lub powikłań skutkujących pobytem w innym oddziale lub szpitalu czas przyjęcia po wypisie z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby może ulec wydłużeniu o czas pobytu w tym oddziale lub szpitalu.

Kwalifikacji do kardiologicznej telerehabilitacji hybrydowej dokonuje zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzą:

Stan na dzień: 15 lipca 2021 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

U lekarza i w szpitalu