Drukuj

 

 Personel udzielający świadczeń

 

Świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowane są obecnie nie tylko przez lekarzy, ale również pielęgniarki, których kompetencje pozwalają np. na zbadanie pacjenta, wystawienie skierowania bądź recepty. Personel pielęgniarski ma możliwość realizacji świadczeń na rzecz pacjentów, którzy kontynuują proces leczenia wdanej placówce, a ich stan zdrowia nie wymaga nadzoru lekarza.

  

Miejsce realizacji porad

 

Personel poradni specjalistycznych obok POZ, może udzielać teleporad.

 

Z wizyt na odległość mogą korzystać m.in. pacjenci poradni:

którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli. Dzięki telewizycie zostało ograniczone ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

 

Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

 

Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

 

W ramach teleporady zbierany jest wywiad, na podstawie którego personel medyczny dokonuje oceny czy konieczne jest osobiste stawienie się pacjenta w poradni czy też wystarczy udzielić mu pomocy telefonicznie.

 

Możliwość wykonywania teleporad nie dotyczy pacjentów, którzy pierwszy raz zgłaszają się do danej poradni – mogą być one realizowane wyłącznie na rzecz pacjentów kontynuujących leczenie, których stan zdrowia nie wymaga osobistej wizyty (decyzję podejmuje lekarz).

 

Jeśli istnieją ku temu przesłanki medyczne porada powinna zostać udzielona w domu chorego.

 

Zakres udzielanych świadczeń:

 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej personel medyczny:

   

Każdy specjalista zobowiązany jest do pisemnego informowania lekarza kierującego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach i ich stosowaniu oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

 

Otrzymaną od specjalisty informację pacjent powinien przekazać lekarzowi kierującemu lub lekarzowi POZ, do którego jest zadeklarowany.


 

Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne (ASDK)

 

Należą do nich takie świadczenia, jak:

Skierowanie na ww. badania wystawia lekarz specjalista, realizujący świadczenia w rodzaju:

Wyjątkiem są badania gastroskopii i kolonoskopii, na które skierowanie wystawić może również lekarz POZ.

 

W przypadku badań z zakresu ASDK pacjent sam dokonuje wyboru pracowni (posiadającej podpisaną umowę z NFZ), w której chce zrealizować skierowanie.

 


 Skierowanie do poradni specjalistycznej

 

Skierowanie do poradni specjalistycznej wydaje lekarz POZ lub inny lekarz, udzielający świadczeń w ramach NFZ. Pacjent ma prawo wyboru poradni specjalistycznej. Skierowanie ważne jest dopóki istnieją przesłanki do podjęcia leczenia - nie ma też konieczności przedstawiania nowego skierowania w kolejnym roku kalendarzowym, jeśli leczenie danego schorzenia prowadzone jest w sposób ciągły i nie zostało zakończone.

 

Skierowanie nie jest wymagane do:

 

Skierowanie nie jest również wymagane, gdy pacjent jest:

  

W stanach nagłych świadczenia udzielane są bez wymaganego skierowania (decyzję o przyjęciu pacjenta bez skierowania na podstawie oceny stanu zdrowia podejmuje lekarz).

Jeśli pacjent zgłaszający się do poradni nie może być przyjęty w dniu zgłoszenia, zostaje wpisany na listę oczekujących. Pacjent może wpisać się na listę oczekujących tylko u jednego świadczeniodawcy.

W przypadku, kiedy pacjent nie może stawić się na wyznaczony termin wizyty, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym poradnię, która koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje o nowym terminie.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, wymóg przekazania skierowania w ciągu 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę oczekujących został zawieszony. Pacjent ma jednak obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie później niż w dniu realizacji wizyty wykonywanej na podstawie tego skierowania.

 

Więcej informacji na temat skierowań.


 Organizacja pracy poradni

 

Poradnia zobowiązana jest do umieszczenia w widocznym miejscu informacji na temat:

  

W przypadku nieobecności lekarza, poradnia ma obowiązek poinformować pacjentów o sposobie zorganizowania zastępstwa.

  

Stan na dzień: 27 lipca 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej