Skip to main content

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia. Ubezpieczony dorosły

08 luty 2013

 

Jeśli jesteś ubezpieczonym dorosłym, który ma własny tytuł do ubezpieczenia (pracownik, przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny zarejestrowany w UP) zgłoś się do płatnika składki i sprawdź, czy zgłosił Ciebie (a także członków Twojej rodziny, np. dzieci, małżonka, który nie ma pracy) do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • pracownik – u pracodawcy
 • zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
 • przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ

Jeśli płatnik potwierdzi, że zostałeś zgłoszony do ubezpieczenia, weź od niego dokument, który wskazuje datę zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (np. dla pracownika jest to ZUS ZUA, dla członka rodziny jest to ZUS ZCZA/ZCNA).


 • Zgłoś się do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (Łódź, ul. Targowa 35)
  lub delegatury (Piotrków Trybunalski al. Armii Krajowej 15; Skierniewice,
  Jagiellońska 29; Sieradz ul. Jana Pawła II 3) z dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz z dokumentem otrzymanym od płatnika.

lub

 • Prześlij podpisany wniosek do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pocztą tradycyjną (papierową) na adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58 lub poprzez profil zaufany elektronicznej platformy usług administracji publicznej na adres skrytki ePUAP: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP.

Do wniosku dołącz dokument otrzymany od płatnika.


Jeśli w Twoim imieniu będzie występował Twój współmałżonek lub rodzic, wówczas do ww. dokumentów należy dołączyć także Twoje pisemne upoważnienie dla tego współmałżonka lub rodzica do wystąpienia do NFZ o wyjaśnienie Twojego statusu ubezpieczenia zdrowotnego.


Pracownik ŁOW NFZ wyjaśni wszystko z ZUS/KRUS. Otrzymasz listowne zawiadomienie o wyniku postępowania wyjaśniającego.


W przypadku pozytywnej weryfikacji statusu ubezpieczenia system eWUŚ będzie odtąd potwierdzał Twoje prawo do świadczeń, natomiast w przypadku weryfikacji negatywnej otrzymasz pisemne wskazówki, jak dalej postępować, by uzyskać potwierdzenia prawa do świadczeń.

Stan na dzień: 27 listopada 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Powrót