Podstawą do naprawy wyrobu medycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, protezy kończyny) jest zlecenie naprawy wyrobu medycznego, które wystawia i potwierdza Oddział Funduszu, który zrefundował dany wyrób medyczny. Sprzęt można naprawić u dowolnie wybranego świadczeniodawcy, który ma umowę na realizację takich świadczeń.

 

Świadczeniodawca wydaje pacjentowi pisemną gwarancję producenta dotyczącą bezpłatnej naprawy lub wymiany wyrobu medycznego (z wyłączeniem wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie). Naprawy gwarancyjne odbywają się na podstawie wydanego przy zakupie przedmiotu dokumentu gwarancji, w okresie objętym gwarancją. Realizacja naprawy gwarancyjnej nie wymaga potwierdzenia przez Fundusz. Naprawa gwarancyjna musi zostać wykonana przez realizatora, który wydał dany wyrób. Okres gwarancji powinien być co najmniej równy połowie okresu użytkowania określonego w rozporządzeniu w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

 

Naprawy na podstawie wniosku potwierdzonego przez Fundusz - podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, protezy kończyny) jest wniosek o wykonanie naprawy.

 

Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać ze strony internetowej.

 

Druk wniosku o naprawę Pacjent musi potwierdzić w oddziale wojewódzkim Funduszu w siedzibie Oddziału w Łodzi przy ul. Targowej 35 lub w wybranej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach,

 

Może on zostać zrealizowany w każdym punkcie posiadającym umowę z Funduszem w zakresie realizacji danego przedmiotu ortopedycznego.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określa limity cenowe naprawy przedmiotów podlegających tej procedurze. Naprawy można dokonać jedynie w okresie użytkowania danego wyrobu.

 

Produkty seryjne (np. aparaty słuchowe, ortezy) nie podlegają naprawie na podstawie zlecenia potwierdzanego przez Fundusz. W przypadku tych przedmiotów (seryjnych) pozostaje jedynie naprawa gwarancyjna.

 

Przypominamy, że pacjentowi przyjętemu do szpitalnego lub innego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej oraz przy wykonywaniu zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych, diagnostycznych i rehabilitacyjnych przez podmioty uprawnione do udzielania świadczeń, a także przy udzielaniu przez te podmioty pomocy w stanach nagłych, zapewnia się bezpłatne leki i wyroby medyczne, jeżeli są one konieczne do wykonania świadczenia (art. 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

W celu potwierdzenia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionego w w/w podmiotach leczniczych należy okazać wypis z danej placówki.

 

Więcej informacji na temat zaopatrzenia ortopedycznego

 

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców