Nie zapomnij!

Jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój obowiązek!

Masz na to 7 dni!

Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej.

Uwaga! Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

Ważne!

Jeżeli zmieniasz pracę powinieneś poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie wystarczy, że już raz zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienisz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Jeśli masz dziecko, które jest osobą pełnoletnią (przed ukończeniem 26. roku życia) i uczącą się, które w trakcie nauki podejmowało pracę (np. na podstawie umowy zlecenia), mogło zostać wyrejestrowane z Twojego ubezpieczenia, stąd czerwone światło w eWUŚ. Każdorazowo po zakończeniu umowy (zlecenia) Twojego dziecka powinieneś zgłosić je ponownie do ubezpieczenia u swojego płatnika (np. u pracodawcy).

 

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

  • dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
  • małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców