W związku z informacjami prasowymi dotyczącymi wyników kontroli pracowni mammograficznych, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje:

  • Każda pacjentka ma prawo do uzyskania kopii dokumentacji medycznej (w tym zdjęcia mammograficznego) na podstawie art. 18 ustawy z dn. 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz U 07.14.89 z późn. zm). 
  • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jakości zdjęcia, pacjentka może zweryfikować wynik badania w pracowni mammograficznej. Jeśli jakość zdjęć nie pozwoli ocenić stanu piersi, pracownia powinna powtórzyć badanie.
  • W sytuacji, kiedy weryfikacja wyniku badania mammograficznego z jakichś względów jest niemożliwa, pacjentka mająca uzasadnione obawy co do stanu zdrowia, powinna skonsultować się z lekarzem onkologiem, który w razie potrzeby skieruje ją na dalszą diagnostykę (wizyta u onkologa nie wymaga skierowania od lekarza pierwszego kontaktu). 

Źródło: Centrala NFZ

Wydział Współpracy Międzynarodowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w przypadku krótkoterminowych wyjazdów służbowych do innych państw członkowskich UE/EFTA, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jak również urlopów szkoleniowych wymagane jest uzyskanie poświadczonego przez terenową jednostkę ZUS formularza E-101 PL.

Powyższy dokument uprawnia pracowników do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, poświadczającej prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie pobytu.


KARTA PRAW PACJENTA

podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)

określone w ustawach:
* z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 , z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 19995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756),
* z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz .U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
* z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682),
* z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),
* z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28, poz. 28 i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).