Zapraszamy pacjentów do skorzystania z bezpłatnej spirometrii w ramach Światowego Dnia Spirometrii.

Spirometria to badanie polegające na oddychaniu przez rurkę do aparatu. Najważniejsze w badaniu jest wydmuchiwanie i nabieranie powietrza w ściśle określony sposób. Dzięki badaniu można dowiedzieć się, jak powietrze przepływa przez drogi oddechowe i jaka jest pojemność płuc.

Z badania można skorzystać w 6 placówkach w Łódzkiem, w dniach 27-29 czerwca 2012 r. (szczegóły w załączniku).

Urząd miasta Łodzi zaprasza Łodzian na bezpłatne badania profilaktyczne, między innymi kolonoskopię, mammografię, USG piersi, badanie PSA, z których można skorzystać w wybranych placówkach w wybrane dni roku lub do 30 listopada. Badania są bezpłatne, można się na nie zgłaszać bez skierowania. Badania są finansowane z budżetu Miasta. Szczegółowe informacje na temat każdego programu są w załączniku. Zapraszamy!

 

Źródło: Rzecznik prasowy

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) Art. 18.: „1. Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej."

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 31 stycznia 2012 r. został zamknięty punkt obsługi klientów oraz biura ŁOW NFZ przy ulicy Żeligowskiego 32/34.
Od 1 lutego zapraszamy Państwa do nowej siedziby przy Kopcińskiego 56 (na parterze). Tutaj, w jednym miejscu, będzie można szybko i wygodnie:

Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. 2011.192.1141) ustalono kwotę minimalnego wynagrodzenia, która od dnia 1 stycznia 2012 r. wynosi 1500,00 PLN.
Powyższe skutkuje zmianą wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariuszy i wynosi 135,00 PLN. Składkę odprowadza korzystający.

Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów w sprawie recept.

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ" nie powoduje utraty ważności recepty.