Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego pacjenta, którego celem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz profi laktyka, przy wykorzystaniu między innymi naturalnych zasobów leczniczych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, uwzględniając wskazania lub istniejące przeciwwskazania (lista przeciwwskazań do leczenia sanatoryjnego) oraz wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia pacjenta.

Lekarz lub sam pacjent przesyła skierowanie do oddziału wojewódzkiego NFZ - w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” (w prawym dolnym rogu koperty) .

Ocenę celowości skierowania przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej oddziału wojewódzkiego Funduszu, wskazując rodzaj i miejsce leczenia uzdrowiskowego. 

Jeżeli lekarz specjalista (konsultant) stwierdzi przeciwwskazanie lub brak wskazań do leczenia uzdrowiskowego, oddział Funduszu nie potwierdza skierowania. Zwracane jest ono lekarzowi, który je wystawił, wraz z podaniem przyczyny odmowy potwierdzenia skierowania. Oddział Funduszu powiadamia również pisemnie pacjenta.

Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe).

Oddział Funduszu prowadzi listę osób oczekujących na potwierdzenie skierowania.
Każdy pacjent ma prawo do informacji o swoim miejscu na liście!

Skierowanie, które zawiera braki formalne, zwracane jest lekarzowi, który je wystawił w celu uzupełnienia. Jeżeli złożone do oddziału Funduszu skierowanie w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia jego wystawienia nie zostanie zrealizowane NFZ odsyła skierowanie do lekarza, który je wystawił celem weryfikacji (aktualizacji). Lekarz w ciągu 30 dni dokonuje weryfikacji skierowania i w przypadku pozytywnej weryfikacji odsyła je do NFZ. Pacjenci ze skierowaniami po weryfikacji wyjeżdżają w pierwszym posiadanym terminie, o ile ich skierowania zostaną pozytywnie zaopiniowane przez lekarza NFZ.

 Wyszukiwarka skierowań

Jeżeli zostanie ustalony termin leczenia, oddział wojewódzki NFZ doręcza pacjentowi potwierdzone skierowanie, nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

W przypadku osób dorosłych zalecane jest korzystanie z ambulatoryjnego i sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego oraz rehabilitacji w sanatorium uzdrowiskowym nie częściej, niż raz na 18 miesięcy. Powyższe zalecenie jest zaleceniem opartym na badaniach klinicznych prowadzonych w dziedzinie balneologii, które potwierdziły, iż w większości przypadków efekty bodźcowego leczenia uzdrowiskowego utrzymują się przez okres 18 miesięcy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe).

Pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest*, zatrudnieni w tych zakładach w dniu 28 września 1997 roku lub przed tą datą, uprawnieni są do korzystania raz w roku z leczenia uzdrowiskowego i są zwolnieni z odpłatności związanej z leczeniem uzdrowiskowym.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Świadczenia są realizowane w warunkach:

  • ambulatoryjnych;
  • stacjonarnych

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym  trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym  trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni. Pacjent kierowany na ten rodzaj leczenia ponosi koszty pobytu (we własnym zakresie zapewnia sobie zakwaterowanie i wyżywienie) natomiast NFZ ponosi koszty zabiegów.

Odpłatność

Zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium uzdrowiskowym jest odpłatne. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. Stawkę określa minister zdrowia.

Od 1 października 2013 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, obowiązują nowe stawki częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym . Rozporządzenie stanowi, że:

„Jeżeli pobyt świadczeniobiorcy w sanatorium uzdrowiskowym przypada w dwóch sezonach rozliczeniowych, odpłatność oblicza się, uwzględniając odpowiednio liczbę dni przypadającą w danym sezonie rozliczeniowym".

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. 2013 poz. 931 oraz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie swiadczen gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Poziom finansowania przez świadczeniobiorcę kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu

 

 Poziom
I sezon
rozliczeniowy
od 1 października
do 30 kwietnia
II sezon
rozliczeniowy
od 1 maja
do 30 września
   w złotych
IA Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 28,80 36,10
IB Pokój jednoosobowy w studiu 23,00 33,00
II Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 22,00 29,30
IIIA Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym 17,30 24,10
IIIB Pokój dwuosobowy w studiu 14,60 22,00
IV Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 12,50 17,30
VA Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno -sanitarnym 11,00 13,10
VB Pokój wieloosobowy w studiu 10,50 12,00
VI Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno -sanitarnego 9,40

10,50

UWAGA! Zgodnie z decyzją ustawodawcy ww. częściowa odpłatność może ulec zmianie. O decyzji będziemy informować na bieżąco.

NFZ nie organizuje podróży do sanatorium oraz nie pokrywa jej kosztów

NFZ nie ponosi:

  • kosztów przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego; 

  • kosztów częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych; 

  • kosztów wyżywienia i zakwaterowania podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego; 

  • kosztów pobytu opiekuna; 

  • dodatkowych opłat, np. opłat klimatycznych; 

  • kosztów zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym, niezwiązanych z chorobą podstawową, będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Leczenie dzieci

Dzieci od 3. do 18. roku życia mogą zostać skierowane na uzdrowiskowe leczenie szpitalne i na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat mogą być kierowane na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne nadzorem opiekuna prawnego lub same - wówczas kierowane są na leczenie w ramach leczenia szpitalnego dla dzieci. Leczenie sanatoryjne dzieci jest bezpłatne, opiekunowie natomiast ponoszą pełną odpłatność za swój pobyt. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej lub gimnazjum kierowane są na leczenie uzdrowiskowe przez cały rok, młodzież ponadgimnazjalna korzysta z leczenia uzdrowiskowego w okresie wolnym od nauki.

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z leczenia uzdrowiskowego należy bezzwłocznie zwrócić skierowanie do oddziału Funduszu. Każda rezygnacja powinna być uzasadniona i udokumentowana pisemnie (to znaczy potwierdzona odpowiednim dokumentem, np. potwierdzona wizyta w poradni specjalistycznej). Jeżeli powodem rezygnacji jest wypadek losowy lub choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu) poparte odpowiednim dokumentem, Fundusz wyznaczy nowy termin realizacji skierowania, jeśli nie jest to związane ze zmianą stanu zdrowia i koniecznością dłuższego leczenia w miejscu zamieszkania.

Możliwość wykorzystania skierowań z tzw."zwrotów"

W tej chwili okres oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe w ŁOW NFZ wynosi około 21-22 miesiące, a na leczenie poszpitalne – 8 do 9 miesięcy (stan na sierpień 2016 r.). Pacjent, którego skierowanie zostało pozytywnie zakwalifikowane na leczenie uzdrowiskowe może skorzystać z wcześniejszego wyjazdu, dzwoniąc i pytając o tak zwane zwroty. Są to skierowania, z których, z różnych przyczyn, nie mogli skorzystać inni pacjenci, a termin rozpoczęcia leczenia jest krótszy niż 14 dni.

Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie:w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu (42) 275-40-83 oraz (42) 275-40-89.

Kierunki lecznicze uzdrowisk

Najczęściej zadawane pytania dotyczące leczenia uzdrowiskowego.

aktualizacja: 29 lipca  2016 r.