Umowy upoważniające

Osoby uprawnione do wystawiania recept, których umowy upoważniające do wystawiania recept wygasły z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2016 r. i posiadają dostęp do Portalu NFZ, mają możliwość zaktualizowania swoich danych osobowych oraz danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej wykorzystując udostępniony w Portalu Personelu wniosek o aktualizację danych. W celu aktualizacji danych należy wysłać ten wniosek do ŁOW NFZ wyłącznie w wersji elektronicznej.

 

Warunkiem utrzymania uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept jest złożenie w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ podpisanego wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept w postaci papierowej do dnia 30 czerwca 2017 roku.

 

Wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept osoba uprawniona ma możliwość przygotować, wydrukować oraz przekazać w postaci elektronicznej do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z wykorzystaniem Portalu Personelu. Wniosek ten jest udostępniony wyłącznie po zatwierdzeniu przez Oddział Wojewódzki NFZ wniosku o aktualizację danych. W ślad za przekazaniem wersji elektronicznej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept należy wysłać lub przekazać osobiście do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podpisany wniosek w postaci papierowej.

 

W przypadku nieprzekazania podpisanego wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept do dnia 30 czerwca 2017 roku, UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE ODEBRANE OD DNIA 01 LIPCA 2017 ROKU.

 

Osoby uprawnione, które dotychczas nie zawarły z Funduszem umów upoważniających do wystawiania recept, obecnie mają prawo wystawiania recept na leki refundowane bez konieczności zawierania takich umów. Osoby takie, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, zobowiązane są do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, a następnie wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

 

Dokumenty powiązane: