Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

29 styczeń 2020

Przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami świadczeń w ramach jednej lub kilku umów

Przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami w ramach tego samego rodzaju świadczeń

W przypadku gdy świadczeniodawca zawarł z Łódzkim OW NFZ umowę w jednym rodzaju świadczeń, strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy składany wraz z załącznikiem (1), po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania na ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń.
Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

Zmiany te nie mogą spowodować:

 1. zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy z tytułu zawartej umowy,
 2. zmniejszenia kwoty zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń o więcej niż 20%, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego,
 3. ograniczenia dostępności do świadczeń.

Zmiany, o których mowa powyżej nie dotyczą umów zawieranych na świadczenia opieki zdrowotnej, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków.

W przypadku dokonania powyższych zmian w umowach, świadczeniodawcy nie przysługuje roszczenie przeciwko Funduszowi  o zapłatę za świadczenia wykonane ponad kwotę zobowiązania odpowiednio w rodzajach, albo zakresach świadczeń, których dotyczyło zmniejszenie kwoty zobowiązania.

Przesunięcia środków finansowych pomiędzy zakresami w ramach różnych rodzajów świadczeń

W przypadku gdy świadczeniodawca zawarł z Łódzkim OW NFZ umowy na co najmniej dwa następujące rodzaje świadczeń:

 •  ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
 •  leczenie szpitalne,
 •  opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
 •  rehabilitacja lecznicza,
 •  świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
 •  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
 •  opieka paliatywna i hospicyjna.

strony umowy na wniosek świadczeniodawcy składany wraz z załącznikiem (2), po upływie kwartału kalendarzowego, dokonują zmian zawartych umów polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń.

Zmiany te nie mogą spowodować:
 • zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim umów,
 • zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń o więcej niż 15%, dla każdego rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego,
 • zmniejszenia kwoty zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń w ramach danego rodzaju świadczeń o więcej niż 20%, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego,
 • ograniczenia dostępności do świadczeń.

Zmiany, o których mowa powyżej nie dotyczą umów zawieranych na świadczenia opieki zdrowotnej, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków.
Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.

Wnioski o dokonanie zmian w umowach podlegają ocenie i merytorycznemu sprawdzeniu przez:

Dział Analiz i Planowania Świadczeń
tel. 42 275-48-83