Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

27 lipiec 2020

 

Szczegółowe zasady finansowania świadczeń określa Zarządzenie Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn.zm.). W celu realizacji zleceń świadczeniodawca obowiązany jest do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzenia Zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu.Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy,określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę,stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.

 

Rozliczanie świadczeń

 

W celu rozliczenia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zleceń naprawy wyrobu medycznego zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym świadczeniodawca przekazuje do oddziału Funduszu następujące dokumenty rozliczeniowe:

  1. raport statystyczny w formie elektronicznej, zgodny ze szczegółowym komunikatem sprawozdawczym obejmującym wyroby medyczne wydane w danym okresie, tworzony przy użyciu komunikatu XML, stosowanego do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Funduszem,określonego w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia wydanym na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy oraz w zarządzeniach Prezesa Funduszu,
  2. rachunek.

 

Ponadto Świadczeniodawca obowiązany jest do przechowywania oryginałów zleceń na zasadach określonych w art. 38d ust. 12-14 ustawy o refundacji, a także do przedstawiania ich do wglądu na żądanie Funduszu

 

Stan na dzień: 27 lipca 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej