Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

17 sierpień 2016

Rozliczanie świadczeń udzielonych pacjentom nieubezpieczonym, o których mowa w art.12 pkt 2, 3, 4, 6, 9 art.2 ust.1 pkt 2 i 3 tj.:

 • osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz.793 i Nr 176, poz. 1238),
 • osobom, o których mowa w art. 12 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),
 • osobom, o których mowa w art. 12 pkt 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
 • osobom, o których mowa w art. 12 pkt 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( DZ. U. Nr 234, poz. 1570),
 • osobom o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom nieubezpieczonym, które spełniają kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej(Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.728), co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy,
 • osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. osobom nieubezpieczonym, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu.

Podstawą rozliczenia wykonanych świadczeń w ramach podpisanych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest w przypadku:

 1. świadczeń wykonanych na rzecz osób wskazanych w art. 12 pkt 2-4, 6, 9 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy:
  • wykonanie odpowiednich działań opisanych w zakładce rozliczenia finansowe (pkt 2),
  • dołączenie do faktury zestawienia zawierającego dane określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej,
  • dla każdej z kategorii osób wskazanych w art. 12 pkt 2-4, 6, 9 oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy, należy wystawić odrębną fakturę za dany m-c sprawozdawczy,
  • w fakturze należy wskazać podstawę prawną przyjęcia świadczeniobiorcy.
 2. świadczeń wykonanych na rzecz osób wskazanych w art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy:
  • wykonanie odpowiednich działań opisanych w zakładce rozliczenia finansowe (pkt 2),
  • dołączenie do faktury kserokopii dokumentu, o którym mowa w art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • odrębną fakturę należy wystawić za każdego ze świadczeniobiorców za dany m-c sprawozdawczy,
  • w fakturze należy wskazać podstawę prawną przyjęcia świadczeniobiorcy.