Od 1 maja 2004 r. świadczeniodawcy z terenu województwa łódzkiego, posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ, zobowiązani są do udzielania rzeczowych świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE/EFTA na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, m.in. w:

  • Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z dnia 5.07.1971 str. 2 ze zmianami); 
  • Rozporządzeniu Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z dnia 27.03.1972, str. 1 ze zmianami).

Zasady rozliczania kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE/EFTA są takie same, jak w stosunku do osób ubezpieczonych w Polsce.

Uwaga: osoby uprawnione z innego państwa członkowskiego UE/EFTA powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. paszport) oraz dokumentem potwierdzającym prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji.

Z dniem 1 maja 2010 r. weszły w życie nowe rozporządzenia zmieniające wcześniej obowiązujące regulacje w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, tj.:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2009.200.1 - tekst skonsolidowany); 
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania Rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1).

Obowiązek stosowania w/w rozporządzeń od dnia 1 maja 2010 r. dotyczy wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W odniesieniu do państw członkowskich EFTA (ang. European Free Trade Association – EFTA, tj. Islandii, Lichtensteinu, Norwegii, Szwajcarii) zgodnie z treścią art. 90 Rozporządzenia nr 883/2004, po 1 maja 2010 r. w dalszym ciągu obowiązują dotychczasowe Rozporządzenia Rady Nr 1408/71 i 574/72.

Należy podkreślić, iż treść art. 63 Rozporządzenia wykonawczego nr 987/2009, określa, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie mógł od 1 maja 2010 r. występować do państw Unii Europejskiej o zwrot poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej po stawkach ryczałtowych, lecz według faktycznie poniesionych wydatków.

To oznacza, że poniesione przez NFZ koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych na podstawie poświadczenia wydanego dla zarejestrowanego formularza E-109 lub E-121 będą wykazywane na formularzu rozliczeniowym E-125 PL, a nie jak obecnie na formularzu rozliczeniowym E-127 PL.

Osoby uprawnione z państw członkowskich UE, na podstawie okazanego poświadczenia do formularza E-109 lub E-121, powinny być wykazywane przez świadczeniodawców według zasad obowiązujących w przypadku poświadczeń do formularza E-106, E-120 i E-123. Udzielone świadczenia po 1 maja 2010 r. powinny być wykazywane przez świadczeniodawców na rachunku / fakturze sporządzonej indywidualnie na każdego pacjenta i wystawionej do wysokości limitu określonego umową. Przez świadczenia zrealizowane po 1 maja 2010 r. rozumie się wszystkie świadczenia, dla których warunki finansowania (czyli miesiąc sprawozdawczy) będą wyznaczone z miesiąca maja 2010 r. jak i miesięcy późniejszych.

Uwaga: powyższe przepisy prawne, jak również opisany sposób postępowania nie mają zastosowania do państw członkowskich EFTA: 

  • Norwegii   (Kod ISO: NO), 
  • Islandii  (Kod ISO: IS), 
  • Lichtensteinu  (Kod ISO: LI), 
  • Szwajcarii   (Kod ISO: CH).

W odniesieniu do państw członkowskich EFTA obowiązują dotychczasowe Rozporządzenia Rady Nr 1408/71 i 574/72, zatem koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w Polsce, na podstawie okazanego poświadczenia do formularza E-109 lub E-121, powinny być od dnia 1 maja 2010 r. wykazywane przez świadczeniodawców w ogólnej fakturze za ubezpieczenie powszechne, bez konieczności wystawienia odrębnego dokumentu księgowego.

Uwaga: Narodowy Fundusz Zdrowia pragnie przypomnieć o ciążących na świadczeniodawcach obowiązkach wynikających z treści § 17 ust. 4, w zw. z § 18 ust. 6 oraz § 19 ust. 3 załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) polegających na rozliczaniu na odrębnych rachunkach dotyczących poszczególnych osób, świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji, rozliczanych na podstawie formularza E-125 PL.