Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się i stosowanie nowych przepisów, określonych zarządzeniem Nr 2/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 roku sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o zapoznanie się i stosowanie nowych przepisów, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 roku w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2014 r., nr 0, poz. 66).

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że z dniem 31.12.2013 r. mija termin dostosowania do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (Dz.U.2010.209.1382) w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.81.484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”

W związku ze składaniem formularzy aktualizacyjnych do aneksowania na 2014 rok umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: ratownictwo medyczne, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podobnie jak przy składaniu oferty konkursowej oraz wniosków o aktualizację potencjału wykonawczego, w przypadku osób, które w danym rejonie operacyjnym wchodzą w skład zespołów ratownictwa medycznego zarówno w charakterze ratownika jak i kierowcy należy: