Łódzki Oddział Wojewódzki przypomina, że na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U nr 123, poz.801 z późn. zm.)
  • Zarządzenia nr 73/2010/DSOZ z dnia 30 listopada 2010 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (Ifazy)

Zgodnie z art. 27 ust 1a ustawy z dnia 22 października o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 219, poz 1443) wykonywanie zadań dyspozytora medycznego, o których mowa w ust. 1. stanowi udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.”