Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że nastąpiła zmiana siedziby Wydziału ds. Służb Mundurowych, w związku z czym począwszy od miesiąca lutego 2012 roku, dokumenty rozliczeniowe za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, należy składać bezpośrednio w Wydziale ds. Służb Mundurowych pod adresem:

 90-032 Łódź ul. Kopcińskiego 69 (budynek Portal 69)

natomiast pozostałą korespondencję należy przekazywać do Kancelarii ŁOW NFZ mieszczącej się w budynku głównym siedziby Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 58.

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-58

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.81 poz. 484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”

 

W dniu 30.11 Łódzki Oddział NFZ rozstrzygnął konkurs, ogłoszony 25.10.2011, na udzielanie świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego przez podstawowe, specjalistyczne oraz wodne zespoły ratownictwa medycznego (konkurs na udzielanie świadczeń w rejonie 20 - Poddębice rozstrzygnięto 1.12.).

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina świadczeniodawcom o obowiązku przekazywania w komunikatach sprawozdawczych XML informacji o świadczeniach udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego na rzecz osób z państw członkowskich UE/EFTA.

W związku z licznymi pytaniami na temat posiadania systemu wspomagania dowodzenia obejmującego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego przez dysponentów ratownictwa medycznego realizujących umowę zawartą z OW NFZ o udzielanie świadczeń w rodzaju: ratownictwo medyczne, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia: