Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej w Portalu Publicznym w „Informatorze o postępowaniach na rok 2014”, opublikowane zostały odrębnie dla każdego rejonu operacyjnego postępowania na potrzeby aneksowania umów wieloletnich na kolejny rok rozliczeniowy.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stronie internetowej w Portalu Publicznym w „Informatorze o postępowaniach na rok 2013”, opublikowane zostały odrębnie dla każdego rejonu operacyjnego postępowania na potrzeby aneksowania umów wieloletnich na kolejny rok rozliczeniowy.

Na podstawie odpowiedniej definicji postępowania należy przygotować formularze aktualizacyjne w formie wydruku papierowego i na nośniku elektronicznym i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do

13 grudnia 2012 roku

w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 69 pokój 114

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 24 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2008.81.484) w przypadku świadczeń finansowanych z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Nr 191 poz. 1410 z 2007 r. z późn. zm.) „dopuszcza się możliwość wypłacenia należności za miesiąc grudzień w tym samym miesiącu wyłącznie na podstawie dostarczonych przez świadczeniodawcę rachunków. Pozostałe dokumenty rozliczeniowe powinny zostać dostarczone przez świadczeniodawcę w terminie określonym w § 23 ust. 3.”

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U nr 123, poz.801 z późn. zm.); 
  • Zarządzenia nr 3/2012/DSOZ z dnia 10 listopada 2012 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina przepisy prawne, z których wynika obowiązek świadczeniodawców do aktualizowania na bieżąco zmiany warunków udzielania świadczeń, sprzętu oraz personelu: