Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

21 marzec 2016

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z § 34 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U.  poz. 1400 ze zm.):

10 maj 2017

Zgodnie z postanowieniami art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 581 z zm.) „Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”.