W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 35/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne

Informujemy, iż zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ odwołane zostało postępowanie nr:  05-11-000229/POZ/0112/01.0000.156.16/1 prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 września 2011 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna, na obszarze Łódź – Widzew.

Jednocześnie informujemy, iż w dniu 25.07.2011 r. na w/w obszar ponownie zostało ogłoszone postępowanie nr: 05-11-000235/POZ/0112/01.0000.156.16/1.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że zgodnie z § 12 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 36/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 21 lipca 2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

Źródło: Dział Obsługi Umów

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc czerwiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 19.07.2011 r.

ŁOW NFZ informuje, że ukazało się Zarządzenie Nr 35/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 7 lipca, częściowo zmieniające zarządzenie 57/2009/DSOZ i 11/2010/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne. Zarządzenie dostępne jest TUTAJ.

W związku z ukazaniem się na stronie Centrali zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 30/2011/DSOZ z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr 32/2011/DSOZ z dnia 4 lipca 2011 r. oraz Nr 33/2011/DSOZ z dnia 6 lipca 2011 r. zmieniających zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzajach:

  • rehabilitacja lecznicza
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów od dnia 15.07.2011 r.

w  siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę świadczeniodawców wraz z informacjami o brakach i błędach w sprawozdaniach za miesiące styczeń-maj 2011 r.

W związku z zakończeniem procesu ustalania warunków finansowych na drugie półrocze 2011r. dotyczących umów w rodzaju:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ŁOW NFZ zaprasza do odbioru aneksów
od dnia 04.07.2011 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów; 

W związku z podziałem obszaru zabezpieczenia nr 2 na dwa mniejsze obszary zabezpieczenia nr 30 oraz nr 31 w świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w ww. zakresie do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ