W związku z podziałem obszaru zabezpieczenia nr 2 na dwa mniejsze obszary zabezpieczenia nr 30 oraz nr 31 w świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkich świadczeniodawców zainteresowanych realizacją świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w ww. zakresie do zapoznania się z prezentacją związaną z przygotowaniami do ogłoszenia postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów z ŁOW NFZ.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie zaprasza na spotkania w sprawie zmian w finansowaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna obowiązujących od 1 lipca 2011r. na podstawie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 29/2011/DSOZ.

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc maj nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 13.06.2011 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym rozliczeniu badań cytologicznych w SIMP za okres styczeń – czerwiec 2011 r. poprzez zatwierdzenie wyników badań w etapie podstawowym i diagnostycznym, przesłanie wyników, a następnie wygenerowanie rachunku.

Dokumenty, o których mowa  w komunikacie z dnia 3 czerwca 2011 r. należy składać w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kancelarii przy ulicy Kopcińskiego 58 bądź we właściwych terytorialnie delegaturach:

  • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16a
  • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 293
  • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3

 

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 3 czerwca 2011 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w rodzajach świadczeń: