W związku z zaobserwowanymi nieprawidłowościami w zakresie przesyłanych do ŁOW NFZ sprawozdań z list świadczeniobiorców/ list uczniów Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o elemencie komunikatu XML, który jest poddawany weryfikacji na poziomie importu danych do sytemu informatycznego NFZ zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 września 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących deklaracji POZ / KAOS, tj. w przypadku:

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 39/2011/DGL z dnia 10 sierpnia 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 1 września 2011 r.
w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

W związku z analizą sprawozdawczości z kolejek oczekujących Łódzki Oddział Wojewódzki zamieszcza listę świadczeniodawców, których sprawozdania za miesiąc lipiec nie zostały przesłane terminowo lub zawierają błędy i zostały odrzucone przez serwer wg stanu na dzień 10.08.2011 r.

Łódzki Oddział NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, którzy wystawiają skierowania na badania lub konsultacje, iż skierowanie takie powinno zawierać dane i informacje określone w § 9 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697).

 Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW NFZ przypomina, o zbliżającym się terminie ostatecznego rozliczenia umów za I półrocze w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna wynikającym z zapisu § 27 ust. 2 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń  Opieki Zdrowotnej.

Ostateczny termin rozliczenia upływa w dniu 16.08.2011r.

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 35/2011/DGL z dnia 7 lipca  2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne