Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2024

01 grudzień 2023

Informacja skierowana jest do wszystkich Wnioskodawców (nowych i dotychczasowych), którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy POZ.

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna, w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza POZ, w tym koordynacja opieki;
 2. Budżet powierzony opieki koordynowanej;
 3. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ;
 4. Świadczenia pielęgniarki POZ;
 5. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:
  • świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  • świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;
 6. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,

  na okres od 1 stycznia 2024 r. na czas nieoznaczony.

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ przygotowują wniosek z zastosowaniem udostępnionej przez Fundusz aplikacji obsługującej postępowanie.

Wniosek składa się w formie elektronicznej, poprzez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie określonym w § 43 zarządzenia [2].

Wniosek obejmuje formularz wniosku w formie elektronicznej oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 47 zarządzenia [2], również w formie elektronicznej.

Podstawa prawna
[1] art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.)
[2] Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (z późn. zm.)

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

- (tel. 42 275 41 67).

Kopiowanie umów na 2024 r. - aktualizacja danych w Portalu Świadczeniodawcy

22 listopad 2023

Mając na uwadze zbliżający się proces kopiowania umów na rok 2024, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

 • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału, który był deklarowany na rok 2023 i lata następne,
 • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami.

Sprawdzenia aktualności danych i ewentualnego zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie do 30 listopada 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych (w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ) oraz pogarszać warunków
realizacji umowy w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej